9_Statistika_21_2019

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА*

Просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији у 2019. години

Табела 1

Месец

Просечна месечна зарада по запосленом

Просечна месечна зарада по запосленом без пореза и доприноса

„Службени гласник РС“

Износ бруто

зараде

Ланчани

индекс

Износ нето

зараде

Ланчани

индекс

Јануар

21/2019

75.296

104,3

54.521

104,1

Фебруар

30/2019

72.350

96,1

52.426

96,2

Март

36/2019

74.755

103,3

54.271

103,5

Април

46/2019

75.441

100,9

54.645

100,7

Мај

54/2019

76.511

101,5

55.380

101,3

Јун

60/2019

74.009

96,7

53.633

96,8

Јул

68/2019

76.056

102,8

55.042

102,6

Август

76/2019

74.768

0,98

54.115

0,98

Ред. Број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ према коме је утврђена исплата

Порески

Третман

Накнаде трошкова и друга примања која имају карактер зараде према Закону о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005 ... и 113/2017) и Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/2007, 84/2014 и 84/2015)

Табела 2

Ред. број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ

према коме је утврђена исплата

Порески

Третман

1

Месечна накнада за исхрану у току рада (топли оброк)

Према Закону о раду, обавезно се исплаћује, а висина исплате се утврђује општим актом послодавца односно уговором о раду.

Запослени у државним органима и јавним службама примају топли оброк кроз коефицијент за утврђивање плате.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

2

Регрес за годишњи одмор

Према Закону о раду, обавезно се исплаћује, а висина исплате се утврђује општим актом послодавца односно уговором о раду.

Запослени у државним органима и јавним службама примају регрес за годишњи одмор кроз коефицијент за утврђивање плате.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

3

Дневна накнада за повећане трошкове запосленог за време рада и боравка на терену (теренски додатак)

Исплаћује се ако је утврђена општим актом послодавца односно уговором о раду, у висини прописаној тим актом.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

4

Друга примања по основу радног односа која имају карактер зараде:

1) додатак због одвојеног живота од породице;

2) давања запосленима у роби и новцу за празнике;

3) стимулативне накнаде за споразумни раскид радног односа;

4) друга примања која нису изузета из зараде, сходно члану 105. став 3. Закона о раду

Исплаћују се ако су утврђена општим актом послодавца односно уговором о раду, у висини прописаној тим актом.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

5

Увећање зараде за рад на дан празника који је нерадни дан

Према Закону о раду, најмање 110% на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

6

Увећање зараде за рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наредног дана)

Према Закону о раду, најмање 26% на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

7

Увећање зараде за рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад)

Најмање 26% на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

8

Увећање зараде за минули рад

Према Закону о раду, најмање 0,4% за сваку пуну годину рада оствареног у радном односу код послодавца на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

9

Додатак за приправност

Према члану 28. Закона о платама државних службеника и намештеника, државни службеник за време приправности ван радног времена има право на додатак у висини 10% вредности часа рада своје основне плате.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

10

Остала увећања зараде која послодавац утврди општим актом односно уговором о раду (рад недељом, двократно радно време, рад под посебним условима и сл.)

У висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

Ред. број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ према коме је утврђена исплата

Износ исплате до кога се не

плаћа порез на лична примања

Накнаде трошкова запосленима и друга примања која немају карактер зараде према Закону о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005 ... и 113/2017) и Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/2007, 84/2014 и 84/2015)

Табела 3

Ред. број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ према коме је утврђена исплата

Износ исплате до кога се не

плаћа порез на лична примања

1

Отпремнина при престанку радног односа ради одласка у пензију

Према члану 119. став 1. тачка 1. Закона о раду, запосленима у привреди и јавним службама послодавац је обавезан да исплати отпремнину најмање у висини две просечне зараде у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике (тренутно: 2 x 74.768 = 149.536 динара).

Запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика отпремнина се исплаћује у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније (тренутно: 3 x 74.768 = 224.304 динара), ако је то за запосленог повољније.

Државном службенику или намештенику који одлази у пензију исплаћује се отпремнина у висини 125% од плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне зараде у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате (тренутно: 2 x 74.768 = 149.536 динара).

Не опорезује се до две просечне зараде у Републици (тренутно: 2 x 74.768 = 149.536 динара), према члану 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана, а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 20%. Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

2

Отпремнина при отказу уговора о раду ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења посла

Према Закону о раду, исплаћује се у висини утврђеној општим актом или уговором о раду и не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца.

Зарадом се сматра просечна месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у коме се исплаћује отпремнина.

Не опорезује се до исплаћеног износа из претходне колоне, а преко тог износа се плаћа порез по члану 85. Закона о порезу на доходак грађана (20%). Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

3

Дневница за службено путовање у иностранство

Сходно члану 118. тачка 3. Закона о раду, у складу са општим актом или уговором о раду

У складу са чл. 20. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, дневница државном службенику и намештенику износи 15 евра за 24 часа проведена у иностранству

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20. Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15), а за субјекте ван јавног сектора неопорезиво до 50 евра за целу дневницу, а преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коецијентом 0,90.

4

Дневница за службено путовање у земљи

Исплаћује се до висине прописане општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 118. тачка 2. Закона о раду).

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика исплаћује се у висини 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици (тренутно: 5% x 74.768 = 3.738,40 динара).

Државном службенику и намештенику и изабраним, постављеним и именованим лицима и запосленима у органима локалне самоуправе, исплаћује се дневница за службено путовање у земљи која износи 150 динара.

Не опорезује се до 2.349 динара дневно (члан 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%. Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

5

Накнада трошкова превоза сопственим возилом за службено путовање или друге службене сврхе

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 118. тач. 2. и 3. Закона о раду).

Државном службенику или намештенику који по писменом одобрењу овлашћеног лица користи сопствени аутомобил исплаћује се накнада од 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру.

Не опорезује се до 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 динара месечно. Преко овог износа плаћа се порез по стопи од 10%.

6

Накнада трошкова смештаја на службеном путовању (у земљи и иностранству)

Према Закону о раду, исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови смештаја према приложеном хотелском рачуну за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица).

Државном службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не накнађују се трошкови смештаја.

Према приложеном рачуну.

7

Накнада трошкова превоза на службеном путовању (у земљи и иностранству)

Трошкови се признају у целини према поднетим рачунима.

Државном службенику и намештенику накнађују се:

а) за службени пут у земљи – трошкови превоза од места рада до места где треба да се обави службени посао и за повратак до места рада, у висини стварних трошкова превоза у јавном саобраћају;

б) за службени пут у иностранство – у висини цене из путничке тарифе за превоз средством оне врсте и разреда који се користи према налогу за службено путовање.

До висине поднетих рачуна од превозника у јавном саобраћају.

8

Накнада трошкова превоза за одлазак на посао и повратак са посла

Сходно члану 118. тачка 1. Закона о раду, исплаћује се у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови превоза за долазак на посао и за одлазак са посла у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском односно међуградском саобраћају.

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, али највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа само порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

9

Теренски додатак за државне службенике и намештенике

Државном службенику и намештенику исплаћује се накнада трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% просечне месечне зараде запосленог у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

Ако за рад и боравак на терену нису обезбеђени бесплатни смештај и исхрана, теренски додатак увећава се за трошкове смештаја и исхране: за трошкове смештаја – највише до износа накнаде за трошкове смештаја на службеном путовању у земљи, а за трошкове исхране – највише за дневницу за службено путовање у земљи.

У складу са мишљењем Министарства финансија од 23.12. 2011. године, на ову исплату се плаћа само порез по стопи од 10%

10

Додатак за одвојени живот за државне службенике и намештенике

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови за одвојени живот од породице ако због тога што је привремено премештен у друго место рада које је више од 50 км удаљено и од места његовог пребивалишта и од претходног места рада живи одвојено од породице – док траје привремени премештај.

Државном службенику и намештенику који је трајно премештен у друго место рада које је више од 50 км удаљено и од места његовог пребивалишта и од претходног места рада, а нема решено стамбено питање у новом месту рада, накнађују се трошкови за одвојени живот од породице најдуже годину дана од дана трајног премештаја.

Државном службенику и намештенику исплаћује се месечна накнада трошкова за одвојени живот од породице која износи 75% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

У складу са мишљењем Министарства финансија од 23.12.2011. године, на ову исплату се плаћа само порез по стопи од 10%

11

Јубиларна награда

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 120. тачка 1. Закона о раду).

За запослене у државним органима, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе, као и у јавним службама (здравство, просвета и сл.) јубиларна награда се исплаћује у складу са посебним колективним уговорима.

Не опорезује се до 19.567 динара годишње (члан 18. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

12

Примања по основу помоћи у случају смрти запосленог, пензионисаног бившег запосленог или члана породице запосленог

Послодавац је дужан да надокнади стварне трошкове погребних услуга у случају смрти члана уже породице или запосленог (члан 119. тачка 2) Закона о раду.

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а износ преко тог износа се опорезује по стопи од 20%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

13

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (брачни друг, родитељи, деца, усвојеник и усвојилац обвезника)

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 120. тачка 1. Закона о раду).

Не опорезује се до 39.137 динара (члан 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

14

Солидарна помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја

Исплаћује се у складу са општим актом послодавца, а не више од износа стварне штете.

Не опорезује се.

15

Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи

Исплаћују се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Не опорезују се по члану 9. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана.

16

Солидарна помоћ са наменом коју утврди послодавац

Исплаћује се на начин и у висини утврђеним општим актом послодавца.

Опорезује се по стопи од 10%, изузев помоћи која се исплаћује из средстава синдикалне чланарине.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

17

Накнада материјалне и нематеријалне штете, изузев накнаде за измаклу корист и накнаде зараде – плате односно накнаде за изосталу зараду

Исплаћује се према судској одлуци или постигнутом судском поравнању (члан 9. став 1. тачка 8. Закона о порезу на доходак грађана).

Не опорезује се (члан 9. став 1. тачка 8) Закона о порезу на доходак грађана).

18

Накнада за исхрану – хранарина спортистима-аматерима

Исплаћује се према прописима којима се уређује спорт.

Не опорезује се до 9.784 динара месечно (члан 9. став 1. тачка 13) Закона о порезу на доходак грађана), а преко тог износа се плаћа само порез по стопи од 20%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

19

Зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Не опорезује се.

20

Стипендије и кредити ученика и студената

Исплаћују се према уговору послодавца и корисника.

Не опорезују се до 11.741 динара месечно (члан 9. став 1. тачка 12) Закона о порезу на доходак грађана), а преко тог износа се плаћа порез по стопи од 20%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

21

Поклон деци запослених, старости до 15 година поводом Нове године и Божића

Исплаћује се у складу са општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Не опорезује се до 9.784 динара по једном детету годишње (члан 18. став 1. тачка 8) Закона о порезу на доходак грађана), а исплата преко тог износа има карактер зараде.

22

Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену (ако послодавац није запосленом обезбедио смештај и исхрану без накнаде)

Утврђује се општим актом или уговором о раду код послодавца, у висини трошкова смештаја и исхране (члан 118. став 1. тачка 4. Закона о раду).

Не плаћају се никакве пореске обавезе.

23

Солидарна помоћ за случај рођења детета

Утврђује се општим актом или уговором о раду код послодавца.

Неопорезиво до висине просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по новорођеном детету (тренутно: 74.768 динара)

24

Награда ученицима и студентима за постигнуте резултате током школовања и образовања, као и за резултате постигнуте на такмичењима у оквиру образовног система

Не опорезује се (члан 9. став 1. тачка 26) Закона о порезу на доходак грађана).

25

НОВЧАНА НАКНАДА запосленом коме радни однос престаје на основу споразума у поступуку спровођења рационализације у јавном сектору према члану 21. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у ЈС

Запосленима који раде на пословима за које више не постоји потреба или на пословима на којима постоји потреба смањења броја извршилаца, а који су се изјаснили да прихватају престанак радног односа исплаћује се новчана накнада:

1) у висини 1/3 просечне плате, односно зараде запосленог исплаћене у последња три месеца која претходе месецу престанка радног односа, односно у висини 1/3 просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа према податку органа надлежног за послове статистике, у зависности од тога шта је за запосленог повољније, увећане за 30%, за сваку годину рада у радном односу у јавном сектору, с тим да укупна висина новчане накнаде не може бити већа од 8.000 евра у динарској противвредности – за запослене којима на дан престанка радног односа недостаје више од две године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

Не опорезује се до износа који је утврђен Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору – члан 9. став 1. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана

26

НОВЧАНА НАКНАДА запосленом коме радни однос престаје на основу споразума у поступуку спровођења рационализације у јавном сектору према чл. 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у ЈС

2) у висини шест просечних зарада у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике – за запослене којима на дан престанка радног односа недостаје до две године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

3) у висини четири просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике – за запослене који на дан престанка радног односа испуњавају услове за превремену старосну пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

Не опорезује се до износа који је утврђен Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору – члан 9. став 1. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана

27

Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а која не представљају еквивалент за неки њихов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку њихову активност у односу на даваоца

Исплаћује се у складу са одлуком послодавца

Неопорезиво до 13.001 динара годишње, остварено код једног послодавца (чл. 85. тач. 11) Закона о порезу на доходак грађана)

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2019.

Табела 4

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1.01.2019. до 10.07.2019.

3,00%

13,00%

3,00%

од 11.07.2019. до 7.08.2019.

2,75%

12,75%

2,75%

од 8.08.2019. до 6.11.2019.

2,50%

12,50%

2,50%

од 7.11.2019.

2,25%

12,25%

2,25%

Напомена: Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије се утврђује у висини 100% референтне каматне стопе Народне банке Србије по основу операција на новчаном тржишту.

Камата за неблаговремено плаћање јавних прихода утврђује се у висини годишње есконтне стопе увећане за 10 процентних поена.

Затезна камата – преглед стопа у 2019. години

Табела 5

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1.01.2019. до 11.07.2019

11,00%

од 12.07.2019. до 8.08.2019.

10,75%

од 9.08.2019. до 7.11.2019.

10,50%

од 8.11.2019.

10,25%

Табела 6

СРЕДЊИ КУРСЕВИ СТРАНИХ ВАЛУТА У 2019. ГОДИНИ

Шифра валуте

Назив земље

Ознака

Важи за

Средњи курс у динарима важећи за дан

31.10.2019.

1, 2. и 3.10.2019.

4.10.2019.

5.10.2019.

6.10.2019.

7.10.2019.

8, 9, 10. и 11.10.2019.

12.10.2019.

Курсна листа бр. 210

Курсна листа бр. 211

Курсна листа бр. 212

Курсна листа бр. 213

Курсна листа бр. 214

Курсна листа бр. 215

Курсна листа бр. 216

Курсна листа бр. 217

978

ЕМУ

EUR

1

117,5257

117,5235

117,4705

117,4789

117,4904

117,4731

117,4673

117,4680

36

Аустралија

AUD

1

72,8706

72,6485

72,7867

72,8506

73,1663

72,9601

73,1200

72,9524

124

Канада

CAD

1

80,0202

80,0678

80,0426

80,2945

80,5833

80,4776

80,5785

80,4190

156

Кина

CNY

1

14,9558

14,9483

14,9676

15,0469

15,1604

15,1313

15,2156

15,2046

191

Хрватска

HRK

1

15,7387

15,7538

15,7486

15,7647

15,7811

15,7911

15,8069

15,7862

203

Чешка Република

CZK

1

4,6011

4,6048

4,6025

4,5998

4,6021

4,5989

4,5966

4,6030

208

Данска

DKK

1

15,7286

15,7283

15,7197

15,7232

15,7205

15,7211

15,7160

15,7198

348

Мађарска

HUF

100

35,6463

35,7334

35,7913

35,6396

35,4495

35,3749

35,2808

35,1343

392

Јапан

JPY

100

96,8805

97,4975

97,1634

97,0339

97,2522

97,6501

97,2572

97,4434

414

Кувајт

KWD

1

346,8881

346,9841

346,5206

347,6736

349,2580

349,6223

349,7091

350,3370

578

Норвешка

NOK

1

11,4833

11,4641

11,5716

11,5547

11,5525

11,5646

11,6411

11,6554

643

Руска Федерација

RUB

1

1,6502

1,6411

1,6586

1,6639

1,6709

1,6633

1,6707

1,6661

752

Шведска

SEK

1

10,9264

10,9153

10,9966

10,9803

10,9891

11,0204

11,0289

10,9785

756

Швајцарска

CHF

1

106,6380

106,7619

106,5975

106,7214

106,7997

106,9590

106,8273

106,9739

826

Велика Британија

GBP

1

136,0409

136,4173

136,0085

136,0024

136,6644

136,4221

136,1466

136,9091

840

САД

USD

1

105,2909

105,2889

105,1755

105,5516

106,0670

106,1952

106,2572

106,4504

933

Белорусија

BYN

1

51,2564

51,1305

51,4049

51,5643

51,7875

51,8874

51,9192

51,9402

946

Румунија

RON

1

24,6866

24,7002

24,6937

24,6929

24,6984

24,6575

24,6526

24,6383

949

Турска

TRY

1

18,4238

18,3958

18,4398

18,4217

18,4189

18,4872

18,4764

18,4275

975

Бугарска

BGN

1

60,0899

60,0888

60,0617

60,0660

60,0719

60,0630

60,0601

60,0604

977

Босна и Херцеговина

BAM

1

60,0899

60,0888

60,0617

60,0660

60,0719

60,0630

60,0601

60,0604

985

Пољска

PLN

1

27,5908

27,5696

27,6148

27,5113

27,5347

27,5358

27,5654

27,4760

40

Аустрија

ATS

1

8,5409

8,5408

8,5369

8,5375

8,5384

8,5371

8,5367

8,5367

56

Белгија

BEF

100

291,3386

291,3331

291,2018

291,2226

291,2511

291,2082

291,1938

291,1956

246

Финска

FIM

1

19,7664

19,7660

19,7571

19,7585

19,7605

19,7576

19,7566

19,7567

250

Француска

FRF

1

17,9167

17,9163

17,9083

17,9095

17,9113

17,9087

17,9078

17,9079

280

Немачка

DEM

1

60,0899

60,0888

60,0617

60,0660

60,0719

60,0630

60,0601

60,0604

300

Грчка

GRD

100

34,4903

34,4897

34,4741

34,4766

34,4799

34,4749

34,4732

34,4734

372

Ирска

IEP

1

149,2269

149,2241

149,1568

149,1674

149,1820

149,1601

149,1527

149,1536

380

Италија

ITL

100

6,0697

6,0696

6,0668

6,0673

6,0679

6,0670

6,0667

6,0667

442

Луксембург

LUF

100

291,3386

291,3331

291,2018

291,2226

291,2511

291,2082

291,1938

291,1956

620

Португалија

PTE

100

58,6216

58,6205

58,5940

58,5982

58,6040

58,5953

58,5924

58,5928

724

Шпанија

ESP

100

70,6344

70,6330

70,6012

70,6062

70,6132

70,6028

70,5993

70,5997

Табела 6

СРЕДЊИ КУРСЕВИ СТРАНИХ ВАЛУТА У 2019. ГОДИНИ

Шифра валуте

Назив земље

Ознака

Важи за

Средњи курс у динарима важећи за дан

13.10.2019.

14.10.2019.

Курсна листа бр. 218

Курсна листа бр. 219

978

ЕМУ

EUR

1

117,4849

117,5156

36

Аустралија

AUD

1

72,9765

72,6167

124

Канада

CAD

1

80,5077

80,5840

156

Кина

CNY

1

15,1948

15,2195

191

Хрватска

HRK

1

15,7670

15,7926

203

Чешка Република

CZK

1

4,5966

4,5948

208

Данска

DKK

1

15,7208

15,7218

348

Мађарска

HUF

100

35,0795

35,1590

392

Јапан

JPY

100

97,7981

98,2736

414

Кувајт

KWD

1

350,9107

351,6326

578

Норвешка

NOK

1

11,6333

11,6092

643

Руска Федерација

RUB

1

1,6602

1,6617

752

Шведска

SEK

1

10,9758

10,9562

756

Швајцарска

CHF

1

107,6362

107,9214

826

Велика Британија

GBP

1

137,0406

137,0444

840

САД

USD

1

106,6590

106,8615

933

Белорусија

BYN

1

51,8537

51,9108

946

Румунија

RON

1

24,6382

24,6462

949

Турска

TRY

1

18,4794

18,5385

975

Бугарска

BGN

1

60,0691

60,0848

977

Босна и Херцеговина

BAM

1

60,0691

60,0848

985

Пољска

PLN

1

27,4171

27,3706

40

Аустрија

ATS

1

8,5380

8,5402

56

Белгија

BEF

100

291,2375

291,3136

246

Финска

FIM

1

19,7595

19,7647

250

Француска

FRF

1

17,9105

17,9151

280

Немачка

DEM

1

60,0691

60,0848

300

Грчка

GRD

100

34,4783

34,4873

372

Ирска

IEP

1

149,1751

149,2140

380

Италија

ITL

100

6,0676

6,0692

442

Луксембург

LUF

100

291,2375

291,3136

620

Португалија

PTE

100

58,6012

58,6165

724

Шпанија

ESP

100

70,6098

70,6283

Дневни коефицијенти за обрачун камате за неблаговремено плаћене јавне приходе који су у примени од 1. јануара 2018. године

Табела 7

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

13,00%

13,00%

13,00%

13,00%

13,00%

13,00%

13,00%

12,75%

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00034932

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00069863

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00104795

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00139726

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00174658

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00209589

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00244521

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00279452

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00314384

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00349315

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

 

 

11

0,00384247

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

 

 

12

0,00419178

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

 

 

13

0,00454110

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

 

 

14

0,00489041

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

 

 

15

0,00523973

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

 

 

16

0,00558904

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

 

 

17

0,00593836

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

 

 

18

0,00628767

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

 

 

19

0,00663699

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

 

 

20

0,00698630

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

 

 

21

0,00733562

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

 

 

 

 

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

 

 

 

 

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

 

 

 

 

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

 

 

 

 

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

 

 

 

 

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

 

 

 

 

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

 

 

 

 

29

0,01032877

 

 

29

0,01032877

29

0,01032877

29

0,01032877

29

0,01032877

 

 

 

 

30

0,01068493

 

 

30

0,01068493

30

0,01068493

30

0,01068493

30

0,01068493

 

 

 

 

31

0,01104110

 

 

31

0,01104110

 

 

31

0,01104110

 

 

 

 

 

 

Дневни коефицијенти за обрачун месечне затезне камате за дугове у динарима који су у примени од 1. јануара 2018. године

Табела 8

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

10,75%

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00029452

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00058904

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00088356

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00117808

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00147260

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00176712

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00206164

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00235616

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00265068

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00294521

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00323973

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

 

 

12

0,00353425

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

 

 

13

0,00382877

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

 

 

14

0,00412329

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

 

 

15

0,00441781

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

 

 

16

0,00471233

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

 

 

17

0,00500685

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

 

 

18

0,00530137

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

 

 

19

0,00559589

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

 

 

20

0,00589041

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

 

 

 

 

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

 

 

 

 

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

 

 

 

 

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

 

 

 

 

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

 

 

 

 

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

 

 

 

 

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

 

 

 

 

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

 

 

 

 

29

0,00873973

 

 

29

0,00873973

29

0,00873973

29

0,00873973

29

0,00873973

 

 

 

 

30

0,00904110

 

 

30

0,00904110

30

0,00904110

30

0,00904110

30

0,00904110

 

 

 

 

31

0,00934247

 

 

31

0,00934247

 

 

31

0,00934247

 

 

 

 

 

 

Дневни коефицијенти за обрачун месечне затезне камате за дугове у еврима који су у примени од 1. јануара 2018. године

Табела 9

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

29

0,00635616

 

 

29

0,00635616

29

0,00635616

29

0,00635616

29

0,00635616

29

0,00635616

30

0,00657534

 

 

30

0,00657534

30

0,00657534

30

0,00657534

30

0,00657534

30

0,00657534

31

0,00679452

 

 

31

0,00679452

 

 

31

0,00679452

 

 

31

0,00679452

Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Посебним колективним уговором за ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

(„Службени гласник РС“, бр. 106/2018

На бази просечне зараде по запосленом у августу 2019. године

• Укупно за Републику Србију 74.768 динара •

а) Исплате са карактером зараде

Табела 10

Врста исплате

Основ исплате

Начин израчунавања и износ исплате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НА ДАН ПРАЗНИКА који је нерадни дан

Члан 94. став 1. тачка 1) ПКУ

110% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НОЋУ (између 22.00 и 6.00 часова наредног дана)

Члан 94. став 1. тачка 2) ПКУ

26% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НЕДЕЉОМ

Члан 94. став 1. тачка 3) ПКУ

20% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА (дежурство и рад по позиву, као и рад када је радник позван из приправноси)

Члан 94. став 1. тачка 4) ПКУ

26% од основне плате

Време приправности

Члан 94. став 5.ПК

Додатак за сваки сат проведен у приправности у износу од 10% вредности радног сата основне плате.

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД НЕМЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА

Члан 94. став 1. тачка 5) ПКУ

26% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ПО ОСНОВУ ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ НА РАДУ за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца (“минули рад“)

Члан 94. став 1. тачка 6) ПКУ

0,4% од основне плате за године рада код послодавца

НАКНАДА ЗА ОДВОЈЕН ЖИВОТ, из сопствених прихода здравствене установе запосленом који је упућен на рад или стручно усавршавање ван места пребивалишта његове уже породице и ван места послодавца

Члан 103. ПКУ

Према општем акту послодавца

Напомена: Основну плату за утврђивање додатка на плату чини основна плата увећана за радни учинак, у складу са законом.

Сва примања наведена у претходној табели имају карактер плате, па се на њих плаћа: порез по стопи од 10%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет запосленог по збирној стопи од 19,9%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет послодавца по збирној стопи од 17,15%.

б) Исплате са карактером накнаде трошкова запосленима

Табела 11

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања

и износ исплате

Порески третман

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Члан 101. став 1. тачка 1) ПКУ

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз, у складу са колективним уговором код послодавца, правилником о раду и уговором о раду

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

Члан 101. став 3. ПКУ

Исплаћује се за трошкове исхране за време проведено на службеном путу у земљи (дневнице за службено путовање у земљи), у висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике

Не опорезује се по једној дневници до 2.349 динара (члан 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 101. став 3. ПКУ

Према приложеном рачуну, осим у хотелу лукс категорије

Не опорезује се до висине трошкова према приложеном рачуну (члан 18. став 1. тачка 4) Закона о порезу на доходак грађана), без обзира на категорију смештаја.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 101. став 3. ПКУ

Признају се у целини према приложеном рачуну.

Не опорезује се до висине поднетих рачуна превозника у јавном саобраћају (члан 18. став 1. тачка 5) Закона о порезу на доходак грађана).

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНСТВО

Члан 101. став 1. тачка 3) ПКУ

Под условима и на начин утврђен прописима којима се регулише службени пут државних службеника и намештеника.

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20 Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15),

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

(у земљи и иностранству)

Члан 102. ПКУ

Исплаћује се накнада до износа 30% цене једног литра погонског горива по пређеном километру

Не опорезује се до 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 динара месечно. Преко овог износа плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог

Члан 104. став 1. тачка 2) ПКУ

У висини трошкова погребних услуга, до висини неопорезивог износа који признаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

СОЛИДАРНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ:

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;

2) набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;

3) здравствене рехабилитације запосленог;

4) настанка теже инвалидности запосленог;

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;

6) рођења детета запосленог – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;

7) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу – у висини три просечне месечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а на основу уредне документације;

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Члан 106.

Висина помоћи у току године, у наведеним случајевима признаје се на основу уредне документације до висине два неопорезована износа предвиђена Законом о порезу на доходак грађана.

У случајевима утврђеним у тач. 2), 3) и 5) висина помоћи у току године признаје се ако ово право није остварено на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Не опорезује се до 39.137 динара (члан 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ЗАЈАМ за набавку зимнице, огрева и уџбеника

Члан 107. ПКУ

Послодавац може из сопствених прихода здравствене установе да запосленом обезбеди зајам за набавку зимнице, огрева и уџбеника.

Не опорезује се

ц) Друга примања запослених

Табела 12

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања и износ исплате

Порески третман

ОТПРЕМНИНА ПРИ

ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ

Члан 104. став 1. тачка 1) ПКУ

у висини три просечне плате запосленог у последњих 12 месеци, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате код послодавца у последњих 12 месеци, односно три просечне зараде исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.

Не опорезује се до износа двоструке месечне зараде по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку (2 x 74.768 = 149.536) (члан 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%.

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА

Члан 104. став 6. ПКУ

Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду у износу од:

1) 50% просечне зараде у Републици Србији – за 10 година рада проведених у радном односу;

2) једне просечне зараде у Републици Србији – за 20 година рада проведених у радном односу;

3) једне и по просечне зараде у Републици Србији – за 30 година рада проведених у радном односу;

4) две просечне зараде у Републици Србији – за 35 година рада проведених у радном односу;

5) три просечне зараде у Републици Србији – за 40 година рада проведених у радном односу.

Исплата доспева у року од 30 дана од дана када је запослени стекао право на јубиларну награду, у складу са просеком зараде из статистичких података из децембра месеца претходне године.

Не опорезује се до 19.567 динара годишње (члан 18. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ШТЕТЕ због повреде на раду или професионалног обољења

Члан 104. став 1. тачка 3) ПКУ

у складу са ПКУ, односно колективним уговором код послодавца

Пригодан поклон за Нову годину деци запослених

Члан 104. став 5. ПКУ

Деци запослених до 15 година старости, у складу са одлуком директора здравствене установе, а уз претходно прибављено мишљење синдиката.

Неопорезиво до 9.784,00 динара по једном детету

Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС“ бр. 21/2015 и 16/2018)

На бази просечне зараде по запосленом у августу 2019. године

• Укупно за Републику Србију 74.768 динара •

Табела 13

Врста исплате

По Закону о раду и

Посебном колективном уговору

Порески третман

1

2

3

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају смрти брачног друга или детета

У висини трошкова сахране према приложеним рачунима до неопорезивог износа

Не опорезује се до 68.488 дин. за смрт запосленог или члана његове породице (члан 9. став 1. тачка 9. Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају настанка трајне тешке инвалидности

У висини две просечне плате

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Солидарна помоћ у случају теже инвалидности запосленог или члана породице не опорезује се до 39.137 динара

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају боловања дужег од три месеца у континуитету

У висини једне просечне плате једном у календарској години.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Солидарна помоћ у случају дуже или теже болести запосленог не опорезује се до 39.137 динара

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају набавке медицинских помагала или лекова која су дефинисана правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава осигурања

У висини једне просечне плате.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Солидарна помоћ у случају дуже или теже болести и здравствене рехабилитације не опорезује се до 39.137 динара

ПОМОЋ ПОРОДИЦИ у случају смрти запосленог

Породица има право на накнаду трошкова сахране према приложеним рачунима, до неопорезивог износа

Солидарна помоћ за случај смрти запосленог не опорезује се до 68.488 дин. по случају

ОТПРЕМНИНА КОД

ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније (тренутно: 3 x 74.768 = 224.304)

Не опорезује се до износа двоструке месечне плате по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку

(2 x 74.768 = 149.536 (члан 9. став 1. тачка 18. Закона о порезу на доходак грађана) а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика јубиларна награда износи:

1) пола просечне плате – за 10 година рада оствареног у радном односу,

2) једну просечну плату – за 20 година рада оствареног у радном односу,

3) једну и по просечну плату – за 30 година рада оствареног у радном односу,

4) две просечне плате – за 35 година рада проведених у радном односу.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Не опорезује се до 19.567 дин. годишње (члан 18. став 1. тачка 9. Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДО ПОСЛА И ПОВРАТКА СА ПОСЛА

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски), уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз. Уколико је перонска карта услов коришћења превоза, сматра се да је иста саставни део трошкова превоза.

На захтев запосленог послодавац је дужан да запосленом обезбеди месечну карту за долазак и одлазак са рада, уколико није обезбедио сопствени превоз.

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 дин. (члан 18. став 1. тачка 1. Закона о порезу на доходак грађана) а на износ преко неопорезивог плаћа се само порез по стопи од 10%.

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО

Најмање у висини утврђеној посебним прописима

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20. Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15)

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика исплаћује се запосленом за трошкове исхране за време проведено на службеном путу у земљи, у висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

За време проведено на службеном путу у трајању од 8 до 12 сати, запосленом припада накнада у висини од 50% дневнице, а за трајање дуже од 12 сати, пун износ дневнице.

Не опорезује се до 2.349 динара по дневници

НАКНАДА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ

До висине прописане општим актом, односно уговором о раду код послодавца.

Неопорезиво до износа приложеног рачуна

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ

Признају се у целини према приложеним рачунима

Неопорезиво до висине приложених рачуна превозника у јавном саобраћају

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СОПСТВЕНИМ ПУТНИЧКИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

До висине утврђене општим актом послодавца

Не опорезује се до 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 динара месечно.

Преко овог износа плаћа се порез по стопи од 10%.

СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

На начин утврђен општим актом послодавца

Неопорезиво до 11.741,00 дин. месечно

ОТПРЕМНИНА при отказу уговора о раду вишку запослених због технолошких,економских или организационих промена (по члану 158. и 159. Закона о раду)

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом или уговором о раду, а не може бити нижа од збира трећине плате запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца који исплаћује отпремнину

Платом се сматра просечна месечна плата запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина

Неопорезиво до најнижих износа исплате по годинама рада из претходне колоне (члан 9. став 1. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана)

НАКНАДА ШТЕТЕ због повреде на раду или професионалног обољења

Запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика, на начин и у висини утврђеној општим актом у установи.

Запосленима у високом образовању – на начин и у висини утврђеној општим актом послодавца

ПОКЛОНИ деци запослених до 15 година старости поводом Нове године и Божића

На основу члана 119. став 2. Закона о раду, у складу са општим актом послодавца

Неопорезиво до 9.784,00 дин. по једном детету, исплата преко тог износа, као и исплата детету старијем од 15 година, има карактер зараде

Најнижа основица за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање

Табела 14

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне

основице доприноса

„Сл. гласник РС“, бр.

1

2

3

од 1.01.2019. до 31.12.2019.

23.921 (35% од 68.345)

104/2018

Преглед усклађених неопорезивих износа појединих примања према Закону о порезу на доходак грађана за период од 1.02.2019. до 31.01.2020. године

Табела 15

Ред.
бр.

ОПИС

Усклађени динарски неопорезиви износи

1)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 9. став 1:

– Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

68.488

– Стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.741

– Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.784

2)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 15а ст. 2, 4. и 5:

– Неопорезиви износ зараде

15.300

3)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 18. став 1:

– Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – тачка 1)

3.914

– Дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.349

– Накнада превоза на службеном путовању – тачка 5)

6.850

– Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 7)

39.137

– Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – тачка 8)

9.784

– Јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 9)

19.567

4)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 21а став 2:

– Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.872

5)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 83. став 4:

– Појединачно остварен добитак – тачка 1)

100.000

6)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 85. став 1:

– Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 11)

13.001

Преглед основица за обрачун плата у јавним службама и државним органима за 2019. годину

Табела 16

ОПИС

НЕТО ОСНОВИЦА

до плате за октобар 2019. године

Јавне службе по делатностима

– основно и средње образовање и ученички стандард

3.130,26

– студентски стандард

2.983,18

– високо образовање

2.847,57

– здравствена заштита:

а) доктор специјалиста, доктор медицине и стоматолог

б) медицински техничар, стоматолошки техничар

в) остали запослени

3.099,08

3.155,43

3.014,56

– предшколско образовање

3.072,83

– установе културе (републичког и локалног нивоа)

2.957,16

– плате запослених у научно-истраживачкој делатности – истраживача (осим истраживача који право на повећање плате остварују по основу радног односа у високошколској установи) и помочном особљу које се финансирају из буџета

повећање је исказано у проценту и износи 9%

– плате запослених у установи социјалне заштите, чији је оснивач Република Србија

3.097,91

– плате запослених у установама социјалне заштите, чији је оснивач локална власт

3.097,91

Организације обавезног социјалног осигурања (осим у Централном регистра обавезног социјалног осигурања) и то за:

1) прву групу послова из Уредбе о коефицијентима

3.847,90

2) другу групу послова из Уредбе о коефицијентима

3.649,87

3) трећу групу послова из Уредбе о коефицијентима

2.533,99

– плате запослених у осталим јавним службама, чији је оснивач локална власт, и осталим јавним службама који су корисници буџетских средстава

2.660,69

Централни регистар обавезног социјалног осигурања, и то за:

1) прву групу послова из Уредбе о коефицијентима

4.040,30

2) другу групу послова из Уредбе о коефицијентима

3.832,35

3) трећу групу послова из Уредбе о коефицијентима

2.660,69

Изабрана, постављена и запослена лица у органима и службама јединица локалне самоуправе

– изабрана лица

10.908,52

– постављена лица

2.347,59

– запослени

2.560,08

Државни службеници и намештеници

– запослени у Пореској управи и Управи царина

20.410,39

– државни службеници и намештеници у Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране

21.529,67

– државни службеници и намештеници у заводима за извршење кривичних санкција и у судовима и тужилаштвима који су основани у складу са Законом о уређењу судова и Законом о јавном тужилаштву

21.134,63

– државни службеници и намештеници у Уставном суду, Високом савету судства, Државном већу тужилаца и Државном правобранилаштву

20.173,96

– функционери чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати државних службеника на положају

18.298,38

– функционери чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати судија

31.924,38

– државни службеници и намештеници (остали)

19.213,29

– судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца

33.520,60

– председник и судије Уставног суда

31.924,38

Просечне зараде, август 2019.

Табела 17

РСД

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

VIII 2019

I–VIII 2019

VIII 2019

I–VIII 2019

Република Србија – укупно

74 768

74 902

54 115

54 257

Зараде запослених у радном односу

75 242

75 348

54 479

54 601

Зараде запослених ван радног односа

49 351

50 136

34 590

35 141

Зараде запослених у правним лицима

79 428

79 570

57 558

57 711

Зараде предузетника и запослених код њих

40 682

40 364

28 928

28 698

Зараде у јавном сектору

83 688

84 335

60 200

60 669

Зараде ван јавног сектора

70 669

70 490

51 318

51 257

Саопштење РЗС број 286 од 25.10.2019

• Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Уредбом о накнадама и другим примањима запослених у организацијама обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“ бр. 18/2013, 116/2014 и 90/2015)

На бази просечне зараде по запосленом у августу 2019. године

• Укупно за Републику Србију 74.768 динара •

а) Исплате са карактером накнаде трошкова запосленима

Табела 18

Vрста исплате

Основ

Исплате

Начин израчунавања

и износ исплате

Порески третман

НАКНАДА ТРОШКОVА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Члан 4. став 1. тачка 1) Уредбе

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ДНЕVНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОVАЊЕ У ЗЕМЉИ

Члан 4. став 1. тачка 2) Уредбе

У висини и под условима утврђеним прописом којим се уређује накнада трошкова службеног пута у земљи државних службеника

Не опорезује се по једној дневници до 2.349 динара (члан 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОVА СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 104. став 1. тачка 2) Уредбе

према приложеном рачуну

Не опорезује се до висине трошкова према приложеном рачуну (члан 18. став 1. тачка 4) Закона о порезу на доходак грађана), без обзира на категорију смештаја.

НАКНАДА ТРОШКОVА ПРЕVОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 104. став 1. тачка 2) Уредбе

признају се у целини према поднетим рачунима.

Не опорезује се до висине поднетих рачуна превозника у јавном саобраћају (члан 18. став 1. тачка 5) Закона о порезу на доходак грађана).

ДНЕVНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНСТВО

Члан 4. став 1. тачка 3) Уредбе

У висини и под условима утврђеним прописом којим се уређује накнада трошкова службеног пута у иностранство државних службеника

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20. Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл.гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15).

б) Друга примања запослених

Табела 19

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања и износ исплате

Порески третман

ОТПРЕМНИНА ПРИ ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ

Члан 5. став 1. тачка 1) Уредбе

У висини 125% од плате коју је остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне плате у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније

Не опорезује се до износа двоструке месечне зараде по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку (2 x 74.768 = 149.536) (члан 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%.

НАКНАДА ТРОШКОVА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог

Члан 5. став 1. тачка 2) Уредбе

У висини трошкова погребних услуга према приложеним оригиналним рачунима, а највише до вредности неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

НАКНАДА ШТЕТЕ због повреде на раду или професионалног обољења

Члан 5. став 1. тачка 3) Уредбе

У складу са средствима одобреним финансијским планом организације

Поклон за Божић или Нову годину

Члан 6 тачка 4)

Деци запосленог старости до 15 година живота у висини неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана

Не опорезује се до 9.784 динара по једном детету годишње (члан 18. став 1. тачка 8) Закона о порезу на доходак грађана), а исплата преко тог износа има карактер зараде

Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 38/2019)

На бази просечне зараде по запосленом у августу 2019. године

• Укупно за Републику Србију 74.768 динара •

а) Исплате са карактером зараде

Табела 20

Врста исплате

Основ исплате

Начин израчунавања и износ исплате

Врста исплате

Основ исплате

Начин израчунавања и износ исплате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НА ДАН ПРАЗНИКА који је нерадни дан

Члан 38. ПКУ

110% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НОЋУ (између 22.00 и 6.00 часова наредног дана)

Члан 37. ПКУ

26% од основне плате

ДОДАТАК ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД

Члан 39. ПКУ

26% од основне плате

ДОДАТАК ЗА ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО У РАДНОМ ОДНОСУ (“минули рад“)

Члан 36. ПКУ

0,4% од основне плате за сваку навршену годину у радном односу у органу

ДОДАТАК ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

Члан 40. ПКУ

У складу са актом Владе

ДОДАТАК ЗА ДОДАТНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ НА РАДУ

Члан 41. ПКУ

1) 4% на основну плату за оптерећење 10 радних дана месечно, 5% за замену руководиоца;

2) 8% на основну плату за оптерећење 20 радних дана месечно, 10“ за замену руководиоца

Напомена: Основну плату за утврђивање додатка на плату чини основна плата увећана за радни учинак, у складу са законом.

Сва примања наведена у претходној табели имају карактер плате, па се на њих плаћа: порез по стопи од 10%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет запосленог по збирној стопи од 19,9%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет послодавца по збирној стопи од 17,15%.

б) Исплате са карактером накнаде трошкова запосленима

Табела 21

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања

и износ исплате

Порески третман

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Члан 44. ПКУ

Запослени има право на месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада за релације где јавни превозник омогућава куповину истих. Изузетно, на захтев запосленог, послодавац може донети одлуку да исплату врши у новцу у висини цене месечне претплатне карте. За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте запослени има право на накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних трошкова, који се утврђује на основу броја дана доласка и одласка са рада и износа цене појединачне карте на линијама и растојању које запослени користи а за које не постоји месечна претплатна карта.

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Члан 48. ПКУ

У складу са актом Владе

Дневница у земљи се не опорезује до 2.349 динара, остали трошкови у земњи се не опорезују до висине приложеног рачуна.

Дневница у иностранству се не опорезује до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20 Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15).

НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог

Чл. 52. и 53. ПКУ

У висини трошкова погребних услуга, до висини просечне месечне зараде у Републици према последњем објављеном податку

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

СОЛИДАРНУ ПОМОЋ ЗА СЛУЧАЈ:

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице или теже повреде запосленог,

2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице,

3) здравствене рехабилитације запосленог,

4) настанка теже инвалидности запосленог,

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице,

Члан 51. ПКУ

Висина помоћи за случајеве 1)-5) признаје се у складу са средствима обезбеђеним у буђету органа јединице локалне самоуправе, а највише до три просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици.

Помоћ у случају под 6) признаје се породици и остварује се по захтеву члана породице, највише до висине две просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици, према последњем познатом податку.

Не опорезује се до 39.137 динара (члан 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

6) помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже породице,

7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог чија је смрт наступила као последица повреде на раду или професионалног обољења – до висине месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а уколико деца бораве у предшколској установи послодавац је дужан да надокнади трошкове боравка у предшколској установи.

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја – до висине неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана,

9) рођења детета запосленог – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике,

10) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу – највише до три просечне месечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а на основу уредне документације,

11) другу солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог у складу са мерилима прописаним општим актом послодавца и расположивим финансијским средствима.

Члан 51. ПКУ

Висина помоћи за случајеве 1)-5) признаје се у складу са средствима обезбеђеним у буђету органа јединице локалне самоуправе, а највише до три просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици.

Помоћ у случају под 6) признаје се породици и остварује се по захтеву члана породице, највише до висине две просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици, према последњем познатом податку.

Не опорезује се до 39.137 динара (члан 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ц) Друга примања запослених

Табела 22

Врста исплате

Основ

Исплате

Начин израчунавања и износ исплате

Порески третман

ОТПРЕМНИНА ПРИ

ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ

Члан 46. ПКУ

Према акту Владе којим се утврђује накнада трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника

Не опорезује се до износа двоструке месечне зараде по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку (2 x 74.768 = 149.536) (члан 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%.

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА

Члан 50. ПКУ

Запослени има право на јубиларну новчану награду у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према објављеном податку органа надлежног за послове статистике, за последњи месец у претходној календарској години у односу на календарску годину у којој се јубиларна награда остварује, с тим што се висина новчане награде увећава за 30% и то:

1) За 10 година рада у радном односу – у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса,

2) За 20 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 1) овог става увећане за 30%,

3) За 30 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 2) овог става увећане за 30%,

4) За 35 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 3) овог става увећане за 30%,

5) За 40 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 4) овог става увећане за 30%.

Запослени остварује право на јубиларну награду за навршених 10, 20, 30, 35 и 40 година рада проведених у радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, без обзира на то у ком органу је запослени остваривао права из радног односа.

У случају да је послодавац преузео послове и запослене од другог послодавца као услов за остваривање права на јубиларну награду рачунају се и године рада у радном односу код претходног послодавца.

Јубиларна награда се исплаћује у року од 30 дана од дана остваривања овог права

Не опорезује се до 19.567 динара годишње (члан 18. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Пригодан поклон за Нову годину деци запослених

Члан 49. ПКУ

Деци запослених до 15 година старости, у складу са општим актом, новчану честитку у вредности до неопорезивог износа.

Неопорезиво до 9.784,00 динара по једном детету


* Нису обухваћени подаци за АП Косово и Метохију.