ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА*

Просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији у 2019. години

Табела 1

Месец

Просечна месечна зарада по запосленом

Просечна месечна зарада по запосленом без пореза и доприноса

„Службени гласник РС“

Износ бруто

зараде

Ланчани

индекс

Износ нето

зараде

Ланчани

индекс

Јануар

21/2019

75.296

104,3

54.521

104,1

Фебруар

30/2019

72.350

96,1

52.426

96,2

Март

36/2019

74.755

103,3

54.271

103,5

Април

46/2019

75.441

100,9

54.645

100,7

Мај

54/2019

76.511

101,5

55.380

101,3

Јун

60/2019

74.009

96,7

53.633

96,8

Ред. Број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ према коме је утврђена исплата

Порески

третман

Накнаде трошкова и друга примања која имају карактер зараде према Закону о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005 ... и 113/2017) и Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/2007, 84/2014 и 84/2015)

Табела 2

Ред. број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ

према коме је утврђена исплата

Порески

третман

1

Месечна накнада за исхрану у току рада (топли оброк)

Према Закону о раду, обавезно се исплаћује, а висина исплате се утврђује општим актом послодавца односно уговором о раду.

Запослени у државним органима и јавним службама примају топли оброк кроз коефицијент за утврђивање плате.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

2

Регрес за годишњи одмор

Према Закону о раду, обавезно се исплаћује, а висина исплате се утврђује општим актом послодавца односно уговором о раду.

Запослени у државним органима и јавним службама примају регрес за годишњи одмор кроз коефицијент за утврђивање плате.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

3

Дневна накнада за повећане трошкове запосленог за време рада и боравка на терену (теренски додатак)

Исплаћује се ако је утврђена општим актом послодавца односно уговором о раду, у висини прописаној тим актом.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

4

Друга примања по основу радног односа која имају карактер зараде:

1) додатак због одвојеног живота од породице;

2) давања запосленима у роби и новцу за празнике;

3) стимулативне накнаде за споразумни раскид радног односа;

4) друга примања која нису изузета из зараде, сходно члану 105. став 3. Закона о раду

Исплаћују се ако су утврђена општим актом послодавца односно уговором о раду, у висини прописаној тим актом.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

5

Увећање зараде за рад на дан празника који је нерадни дан

Према Закону о раду, најмање 110% на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

6

Увећање зараде за рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наредног дана)

Према Закону о раду, најмање 26% на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

7

Увећање зараде за рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад)

Најмање 26% на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

8

Увећање зараде за минули рад

Према Закону о раду, најмање 0,4% за сваку пуну годину рада оствареног у радном односу код послодавца на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

9

Додатак за приправност

Према члану 28. Закона о платама државних службеника и намештеника, државни службеник за време приправности ван радног времена има право на додатак у висини 10% вредности часа рада своје основне плате.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

10

Остала увећања зараде која послодавац утврди општим актом односно уговором о раду (рад недељом, двократно радно време, рад под посебним условима и сл.)

У висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

Ред. број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ према коме је утврђена исплата

Износ исплате до кога се не

плаћа порез на лична примања

Накнаде трошкова запосленима и друга примања која немају карактер зараде према Закону о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005 ... и 113/2017) и Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/2007, 84/2014 и 84/2015)

Табела 3

Ред. број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ према коме је утврђена исплата

Износ исплате до кога се не

плаћа порез на лична примања

1

Отпремнина при престанку радног односа ради одласка у пензију

Према члану 119. став 1. тачка 1. Закона о раду, запосленима у привреди и јавним службама послодавац је обавезан да исплати отпремнину најмање у висини две просечне зараде у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике (тренутно: 2 x 74.009 = 148.018 динара).

Запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика отпремнина се исплаћује у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније (тренутно: 3 x 74.009 = 222.027 динара), ако је то за запосленог повољније.

Државном службенику или намештенику који одлази у пензију исплаћује се отпремнина у висини 125% од плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне зараде у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате (тренутно: 2 x 74.009 = 148.018 динара).

Не опорезује се до две просечне зараде у Републици (тренутно: 2 x 74.009 = 148.018 динара), према члану 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана, а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 20%. Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

2

Отпремнина при отказу уговора о раду ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења посла

Према Закону о раду, исплаћује се у висини утврђеној општим актом или уговором о раду и не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца.

Зарадом се сматра просечна месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у коме се исплаћује отпремнина.

Не опорезује се до исплаћеног износа из претходне колоне, а преко тог износа се плаћа порез по члану 85. Закона о порезу на доходак грађана (20%). Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

3

Дневница за службено путовање у иностранство

Сходно члану 118. тачка 3. Закона о раду, у складу са општим актом или уговором о раду

У складу са чл. 20. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, дневница државном службенику и намештенику износи 15 евра за 24 часа проведена у иностранству

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20. Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15), а за субјекте ван јавног сектора неопорезиво до 50 евра за целу дневницу, а преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

4

Дневница за службено путовање у земљи

Исплаћује се до висине прописане општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 118. тачка 2. Закона о раду).

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика исплаћује се у висини 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици (тренутно: 5% x 74.009 = 3.700,45 динара).

Државном службенику и намештенику и изабраним, постављеним и именованим лицима и запосленима у органима локалне самоуправе, исплаћује се дневница за службено путовање у земљи која износи 150 динара.

Не опорезује се до 2.349 динара дневно (члан 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%. Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

5

Накнада трошкова превоза сопственим возилом за службено путовање или друге службене сврхе

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 118. тач. 2. и 3. Закона о раду).

Државном службенику или намештенику који по писменом одобрењу овлашћеног лица користи сопствени аутомобил исплаћује се накнада од 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру.

Не опорезује се до 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 динара месечно. Преко овог износа плаћа се порез по стопи од 10%.

6

Накнада трошкова смештаја на службеном путовању (у земљи и иностранству)

Према Закону о раду, исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови смештаја према приложеном хотелском рачуну за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица).

Државном службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не накнађују се трошкови смештаја.

Према приложеном рачуну.

7

Накнада трошкова превоза на службеном путовању (у земљи и иностранству)

Трошкови се признају у целини према поднетим рачунима.

Државном службенику и намештенику накнађују се:

а) за службени пут у земљи – трошкови превоза од места рада до места где треба да се обави службени посао и за повратак до места рада, у висини стварних трошкова превоза у јавном саобраћају;

б) за службени пут у иностранство – у висини цене из путничке тарифе за превоз средством оне врсте и разреда који се користи према налогу за службено путовање.

До висине поднетих рачуна од превозника у јавном саобраћају.

8

Накнада трошкова превоза за одлазак на посао и повратак са посла

Сходно члану 118. тачка 1. Закона о раду, исплаћује се у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови превоза за долазак на посао и за одлазак са посла у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском односно међуградском саобраћају.

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, али највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа само порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

9

Теренски додатак за државне службенике и намештенике

Државном службенику и намештенику исплаћује се накнада трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% просечне месечне зараде запосленог у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

Ако за рад и боравак на терену нису обезбеђени бесплатни смештај и исхрана, теренски додатак увећава се за трошкове смештаја и исхране: за трошкове смештаја – највише до износа накнаде за трошкове смештаја на службеном путовању у земљи, а за трошкове исхране – највише за дневницу за службено путовање у земљи.

У складу са мишљењем Министарства финансија од 23.12. 2011. године, на ову исплату се плаћа само порез по стопи од 10%

10

Додатак за одвојени живот за државне службенике и намештенике

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови за одвојени живот од породице ако због тога што је привремено премештен у друго место рада које је више од 50 км удаљено и од места његовог пребивалишта и од претходног места рада живи одвојено од породице – док траје привремени премештај.

Државном службенику и намештенику који је трајно премештен у друго место рада које је више од 50 км удаљено и од места његовог пребивалишта и од претходног места рада, а нема решено стамбено питање у новом месту рада, накнађују се трошкови за одвојени живот од породице најдуже годину дана од дана трајног премештаја.

Државном службенику и намештенику исплаћује се месечна накнада трошкова за одвојени живот од породице која износи 75% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

У складу са мишљењем Министарства финансија од 23.12.2011. године, на ову исплату се плаћа само порез по стопи од 10%

11

Јубиларна награда

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 120. тачка 1. Закона о раду).

За запослене у државним органима, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе, као и у јавним службама (здравство, просвета и сл.) јубиларна награда се исплаћује у складу са посебним колективним уговорима.

Не опорезује се до 19.567 динара годишње (члан 18. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

12

Примања по основу помоћи у случају смрти запосленог, пензионисаног бившег запосленог или члана породице запосленог

Послодавац је дужан да надокнади стварне трошкове погребних услуга у случају смрти члана уже породице или запосленог (члан 119. тачка 2) Закона о раду.

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а износ преко тог износа се опорезује по стопи од 20%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

13

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (брачни друг, родитељи, деца, усвојеник и усвојилац обвезника)

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 120. тачка 1. Закона о раду).

Не опорезује се до 39.137 динара (члан 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

14

Солидарна помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја

Исплаћује се у складу са општим актом послодавца, а не више од износа стварне штете.

Не опорезује се.

15

Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи

Исплаћују се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Не опорезују се по члану 9. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана.

16

Солидарна помоћ са наменом коју утврди послодавац

Исплаћује се на начин и у висини утврђеним општим актом послодавца.

Опорезује се по стопи од 10%, изузев помоћи која се исплаћује из средстава синдикалне чланарине.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

17

Накнада материјалне и нематеријалне штете, изузев накнаде за измаклу корист и накнаде зараде – плате односно накнаде за изосталу зараду

Исплаћује се према судској одлуци или постигнутом судском поравнању (члан 9. став 1. тачка 8. Закона о порезу на доходак грађана).

Не опорезује се (члан 9. став 1. тачка 8) Закона о порезу на доходак грађана).

18

Накнада за исхрану – хранарина спортистима-аматерима

Исплаћује се према прописима којима се уређује спорт.

Не опорезује се до 9.784 динара месечно (члан 9. став 1. тачка 13) Закона о порезу на доходак грађана), а преко тог износа се плаћа само порез по стопи од 20%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

19

Зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Не опорезује се.

20

Стипендије и кредити ученика и студената

Исплаћују се према уговору послодавца и корисника.

Не опорезују се до 11.741 динара месечно (члан 9. став 1. тачка 12) Закона о порезу на доходак грађана), а преко тог износа се плаћа порез по стопи од 20%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

21

Поклон деци запослених, старости до 15 година поводом Нове године и Божића

Исплаћује се у складу са општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Не опорезује се до 9.784 динара по једном детету годишње (члан 18. став 1. тачка 8) Закона о порезу на доходак грађана), а исплата преко тог износа има карактер зараде.

22

Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену (ако послодавац није запосленом обезбедио смештај и исхрану без накнаде)

Утврђује се општим актом или уговором о раду код послодавца, у висини трошкова смештаја и исхране (члан 118. став 1. тачка 4. Закона о раду).

Не плаћају се никакве пореске обавезе.

23

Солидарна помоћ за случај рођења детета

Утврђује се општим актом или уговором о раду код послодавца.

Неопорезиво до висине просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по новорођеном детету (тренутно: 74.009 динара)

24

Награда ученицима и студентима за постигнуте резултате током школовања и образовања, као и за резултате постигнуте на такмичењима у оквиру образовног система

Не опорезује се (члан 9. став 1. тачка 26) Закона о порезу на доходак грађана).

25

НОВЧАНА НАКНАДА запосленом коме радни однос престаје на основу споразума у поступуку спровођења рационализације у јавном сектору према члану 21. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у ЈС

Запосленима који раде на пословима за које више не постоји потреба или на пословима на којима постоји потреба смањења броја извршилаца, а који су се изјаснили да прихватају престанак радног односа исплаћује се новчана накнада:

1) у висини 1/3 просечне плате, односно зараде запосленог исплаћене у последња три месеца која претходе месецу престанка радног односа, односно у висини 1/3 просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа према податку органа надлежног за послове статистике, у зависности од тога шта је за запосленог повољније, увећане за 30%, за сваку годину рада у радном односу у јавном сектору, с тим да укупна висина новчане накнаде не може бити већа од 8.000 евра у динарској противвредности – за запослене којима на дан престанка радног односа недостаје више од две године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

Не опорезује се до износа који је утврђен Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору – члан 9. став 1. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана

26

НОВЧАНА НАКНАДА запосленом коме радни однос престаје на основу споразума у поступуку спровођења рационализације у јавном сектору према чл. 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у ЈС

2) у висини шест просечних зарада у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике – за запослене којима на дан престанка радног односа недостаје до две године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

3) у висини четири просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике – за запослене који на дан престанка радног односа испуњавају услове за превремену старосну пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

Не опорезује се до износа који је утврђен Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору – члан 9. став 1. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана

27

Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а која не представљају еквивалент за неки њихов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку њихову активност у односу на даваоца

Исплаћује се у складу са одлуком послодавца

Неопорезиво до 13.001 динара годишње, остварено код једног послодавца (чл. 85. тач. 11) Закона о порезу на доходак грађана)

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2019.

Табела 4

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1.01.2019. до 10.07.2019.

3,00%

13,00%

3,00%

од 11.07.2019. до 7.08.2019.

2,75%

12,75%

2,75%

од 8.08.2019.

2,50%

12,50%

2,50%

Напомена: Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије се утврђује у висини 100% референтне каматне стопе Народне банке Србије по основу операција на новчаном тржишту.

Камата за неблаговремено плаћање јавних прихода утврђује се у висини годишње есконтне стопе увећане за 10 процентних поена.

Затезна камата – преглед стопа у 2019. години

Табела 5

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1.01.2019. до 11.07.2019

11,00%

од 12.07.2019. до 8.08.2019.

10,75%

од 9.08.2019.

10,50%

Табела 6

СРЕДЊИ КУРСЕВИ СТРАНИХ ВАЛУТА У 2019. ГОДИНИ

Шифра валуте

Назив земље

Ознака

Важи за

Средњи курс у динарима важећи за дан

31.7.2019.

1.8.2019.

2, 3. и 4.8.2019.

5.8.2019.

6.9.2019.

7.8.2019.

8.8.2019.

9, 10. и 11.8.2019.

Курсна листа бр. 144

Курсна листа бр. 145

Курсна листа бр. 146

Курсна листа бр. 147

Курсна листа бр. 148

Курсна листа бр. 149

Курсна листа бр. 150

Курсна листа бр. 151

978

ЕМУ

EUR

1

117,7465

117,7449

117,7474

117,7421

117,7303

117,7187

117,7113

117,7193

36

Аустралија

AUD

1

72,7594

72,9477

72,3976

71,6716

71,1576

70,3386

71,0731

71,5967

124

Канада

CAD

1

80,3073

80,6638

80,4121

79,9552

79,6390

78,9581

79,0539

79,5025

156

Кина

CNY

1

15,3330

15,4397

15,3209

15,0467

14,9103

14,8932

14,9047

14,9085

191

Хрватска

HRK

1

15,9496

15,9447

15,9405

15,9139

15,8017

15,9344

15,9384

15,9455

203

Чешка Република

CZK

1

4,5857

4,5790

4,5640

4,5679

4,5609

4,5707

4,5662

4,5629

208

Данска

DKK

1

15,7638

15,7660

15,7680

15,7649

15,7731

15,7658

15,7718

15,7710

348

Мађарска

HUF

100

35,9115

36,0550

35,9326

35,9068

35,9833

36,2145

36,0956

36,2805

392

Јапан

JPY

100

97,2147

97,5760

99,2309

99,7984

98,4696

98,9150

98,9004

99,1905

414

Кувајт

KWD

1

346,2114

349,4951

349,0881

347,7321

345,5542

345,1149

345,0932

345,6233

578

Норвешка

NOK

1

12,0563

12,0027

11,9581

11,8518

11,7871

11,7752

11,7533

11,7766

643

Руска Федерација

RUB

1

1,6608

1,6748

1,6460

1,6181

1,6039

1,6092

1,6078

1,6142

752

Шведска

SEK

1

11,0327

11,0060

10,9998

10,9758

10,9470

10,9488

10,9142

10,9588

756

Швајцарска

CHF

1

106,4616

106,9436

107,4142

108,0104

107,7722

107,5253

107,6464

107,9202

826

Велика Британија

GBP

1

128,3341

129,2196

128,6295

128,5815

127,7871

127,7191

127,7111

127,5952

840

САД

USD

1

105,5360

106,5275

106,2702

105,8071

105,0601

105,0029

105,0056

105,1253

946

Румунија

RON

1

24,8662

24,8974

24,8454

24,8590

24,8602

24,8730

24,8924

24,9062

949

Турска

TRY

1

18,9700

19,1095

18,9545

18,8716

18,9146

18,9909

19,1718

19,1950

975

Бугарска

BGN

1

60,2028

60,2020

60,2033

60,2006

60,1945

60,1886

60,1848

60,1889

977

Босна и Херцеговина

BAM

1

60,2028

60,2020

60,2033

60,2006

60,1945

60,1886

60,1848

60,1889

985

Пољска

PLN

1

27,3880

27,4540

27,3247

27,2867

27,2606

27,2510

27,2461

27,2164

40

Аустрија

ATS

1

8,5570

8,5569

8,5570

8,5567

8,5558

8,5550

8,5544

8,5550

56

Белгија

BEF

100

291,8859

291,8820

291,8882

291,8750

291,8458

291,8170

291,7987

291,8185

246

Финска

FIM

1

19,8035

19,8033

19,8037

19,8028

19,8008

19,7989

19,7976

19,7990

250

Француска

FRF

1

17,9503

17,9501

17,9505

17,9497

17,9479

17,9461

17,9450

17,9462

280

Немачка

DEM

1

60,2028

60,2020

60,2033

60,2006

60,1945

60,1886

60,1848

60,1889

300

Грчка

GRD

100

34,5551

34,5546

34,5554

34,5538

34,5503

34,5469

34,5448

34,5471

372

Ирска

IEP

1

149,5072

149,5052

149,5084

149,5016

149,4866

149,4719

149,4625

149,4727

380

Италија

ITL

100

6,0811

6,0810

6,0811

6,0809

6,0803

6,0797

6,0793

6,0797

442

Луксембург

LUF

100

291,8859

291,8820

291,8882

291,8750

291,8458

291,8170

291,7987

291,8185

620

Португалија

PTE

100

58,7317

58,7309

58,7322

58,7295

58,7236

58,7178

58,7141

58,7181

724

Шпанија

ESP

100

70,7671

70,7661

70,7676

70,7644

70,7573

70,7504

70,7459

70,7507

Табела 6

СРЕДЊИ КУРСЕВИ СТРАНИХ ВАЛУТА У 2019. ГОДИНИ

Шифра валуте

Назив земље

Ознака

Важи за

Средњи курс у динарима важећи за дан

12.8.2019.

13.8.2019.

14.8.2019.

15.8.2019.

16, 17. и 18.8.2019.

19.8.2019.

20.8.2019.

21.8.2019.

Курсна листа бр. 152

Курсна листа бр. 153

Курсна листа бр. 154

Курсна листа бр. 155

Курсна листа бр. 156

Курсна листа бр. 157

Курсна листа бр. 158

Курсна листа бр. 159

978

ЕМУ

EUR

1

117,6809

117,7247

117,7677

117,7512

117,7410

117,7720

117,7999

117,7842

36

Аустралија

AUD

1

71,2570

71,1370

71,5435

71,6248

72,0128

72,0274

72,1327

71,9600

124

Канада

CAD

1

79,4175

79,4096

79,7074

79,3739

79,6408

79,9647

79,8210

79,7564

156

Кина

CNY

1

14,8634

14,8828

15,0187

15,0235

15,0601

15,0631

15,0378

15,0419

191

Хрватска

HRK

1

15,9157

15,9232

15,9275

15,9289

15,9295

15,9272

15,9433

15,9476

203

Чешка Република

CZK

1

4,5560

4,5538

4,5574

4,5478

4,5535

4,5749

4,5622

4,5663

208

Данска

DKK

1

15,7646

15,7679

15,7756

15,7814

15,7804

15,7867

15,7960

15,7955

348

Мађарска

HUF

100

36,2418

36,2933

36,3728

36,1322

36,1268

36,2565

36,0542

35,9449

392

Јапан

JPY

100

99,5693

99,7582

98,9728

99,6878

99,8990

99,8237

99,7121

99,7073

414

Кувајт

KWD

1

344,8019

345,4363

346,1720

346,9393

348,3462

348,7474

349,2437

348,9902

578

Норвешка

NOK

1

11,8308

11,7911

11,8698

11,7787

11,7587

11,7943

11,8411

11,8076

643

Руска Федерација

RUB

1

1,6077

1,6062

1,6226

1,6027

1,6053

1,5983

1,5860

1,5964

752

Шведска

SEK

1

11,0000

10,9916

11,0463

10,9828

10,9981

10,9824

10,9769

10,9579

756

Швајцарска

CHF

1

107,9542

108,1631

107,9348

108,4265

108,3074

108,3559

108,3417

108,3771

826

Велика Британија

GBP

1

126,3484

126,9269

127,0829

127,2436

128,2861

129,0369

128,8416

129,0362

840

САД

USD

1

104,9879

105,1959

105,4605

105,6065

106,0539

106,1774

106,2505

106,1693

946

Румунија

RON

1

24,8928

24,9042

24,9302

24,9177

24,8955

24,8811

24,8880

24,8936

949

Турска

TRY

1

19,0728

18,9098

18,8906

18,9228

19,0603

19,0296

18,8209

18,5064

975

Бугарска

BGN

1

60,1693

60,1917

60,2137

60,2052

60,2000

60,2159

60,2301

60,2221

977

Босна и Херцеговина

BAM

1

60,1693

60,1917

60,2137

60,2052

60,2000

60,2159

60,2301

60,2221

985

Пољска

PLN

1

27,2007

27,1969

27,1667

26,9602

26,9233

27,1208

26,9849

27,0048

40

Аустрија

ATS

1

8,5522

8,5554

8,5585

8,5573

8,5566

8,5588

8,5609

8,5597

56

Белгија

BEF

100

291,7233

291,8319

291,9385

291,8976

291,8723

291,9492

292,0183

291,9794

246

Финска

FIM

1

19,7925

19,7999

19,8071

19,8043

19,8026

19,8078

19,8125

19,8099

250

Француска

FRF

1

17,9403

17,9470

17,9536

17,9511

17,9495

17,9542

17,9585

17,9561

280

Немачка

DEM

1

60,1693

60,1917

60,2137

60,2052

60,2000

60,2159

60,2301

60,2221

300

Грчка

GRD

100

34,5358

34,5487

34,5613

34,5565

34,5535

34,5626

34,5708

34,5662

372

Ирска

IEP

1

149,4239

149,4795

149,5341

149,5132

149,5002

149,5396

149,5750

149,5551

380

Италија

ITL

100

6,0777

6,0800

6,0822

6,0813

6,0808

6,0824

6,0839

6,0830

442

Луксембург

LUF

100

291,7233

291,8319

291,9385

291,8976

291,8723

291,9492

292,0183

291,9794

620

Португалија

PTE

100

58,6990

58,7208

58,7423

58,7341

58,7290

58,7444

58,7583

58,7505

724

Шпанија

ESP

100

70,7276

70,7540

70,7798

70,7699

70,7638

70,7824

70,7992

70,7897

Табела 6

СРЕДЊИ КУРСЕВИ СТРАНИХ ВАЛУТА У 2019. ГОДИНИ

Шифра валуте

Назив земље

Ознака

Важи за

Средњи курс у динарима важећи за дан

22.8.2019.

23, 24. и 25.8.2019.

26.8.2019.

27.8.2019.

28.8.2019.

Курсна листа бр. 160

Курсна листа бр. 161

Курсна листа бр. 162

Курсна листа бр. 163

Курсна листа бр. 164

978

ЕМУ

EUR

1

117,8360

117,9011

117,9606

117,8530

117,8172

36

Аустралија

AUD

1

71,8687

71,9085

71,1850

71,6998

71,6040

124

Канада

CAD

1

79,8726

79,9438

79,5419

80,1667

79,8707

156

Кина

CNY

1

15,0270

15,0141

14,8063

14,8217

14,8457

191

Хрватска

HRK

1

15,9553

15,9390

15,9473

15,9267

15,9126

203

Чешка Република

CZK

1

4,5660

4,5711

4,5548

4,5676

4,5586

208

Данска

DKK

1

15,8014

15,8112

15,8175

15,8024

15,7974

348

Мађарска

HUF

100

35,9673

35,9071

35,7825

35,7672

35,7303

392

Јапан

JPY

100

99,8779

99,9162

100,5717

100,4286

100,3554

414

Кувајт

KWD

1

349,3507

350,0626

348,4804

349,2976

349,6059

578

Норвешка

NOK

1

11,8670

11,8489

11,7636

11,7640

11,7888

643

Руска Федерација

RUB

1

1,6143

1,6247

1,5969

1,6067

1,5985

752

Шведска

SEK

1

11,0296

11,0001

10,9876

10,9585

10,9752

756

Швајцарска

CHF

1

108,2057

108,1066

108,4994

108,4404

108,1984

826

Велика Британија

GBP

1

128,8811

130,2199

129,8125

129,6798

130,4875

840

САД

USD

1

106,3022

106,5243

105,8227

106,1643

106,2757

946

Румунија

RON

1

24,9409

24,9547

24,9536

24,9103

24,8748

949

Турска

TRY

1

18,5633

18,4587

18,2108

18,2300

18,2168

975

Бугарска

BGN

1

60,2486

60,2819

60,3123

60,2573

60,2390

977

Босна и Херцеговина

BAM

1

60,2486

60,2819

60,3123

60,2573

60,2390

985

Пољска

PLN

1

27,0968

27,0471

26,9194

27,0051

26,9075

40

Аустрија

ATS

1

8,5635

8,5682

8,5725

8,5647

8,5621

56

Белгија

BEF

100

292,1078

292,2692

292,4167

292,1500

292,0612

246

Финска

FIM

1

19,8186

19,8295

19,8395

19,8215

19,8154

250

Француска

FRF

1

17,9640

17,9739

17,9830

17,9666

17,9611

280

Немачка

DEM

1

60,2486

60,2819

60,3123

60,2573

60,2390

300

Грчка

GRD

100

34,5814

34,6005

34,6179

34,5864

34,5758

372

Ирска

IEP

1

149,6209

149,7035

149,7791

149,6424

149,5970

380

Италија

ITL

100

6,0857

6,0891

6,0922

6,0866

6,0848

442

Луксембург

LUF

100

292,1078

292,2692

292,4167

292,1500

292,0612

620

Португалија

PTE

100

58,7763

58,8088

58,8385

58,7848

58,7670

724

Шпанија

ESP

100

70,8209

70,8600

70,8957

70,8311

70,8096

Дневни коефицијенти за обрачун камате за неблаговремено плаћене јавне приходе који су у примени од 1. јануара 2018. године

Табела 7

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

13,00%

13,00%

13,00%

13,00%

13,00%

13,00%

13,00%

12,75%

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00034932

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00069863

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00104795

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00139726

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00174658

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00209589

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00244521

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00279452

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00314384

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00349315

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

 

 

11

0,00384247

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

 

 

12

0,00419178

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

 

 

13

0,00454110

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

 

 

14

0,00489041

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

 

 

15

0,00523973

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

 

 

16

0,00558904

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

 

 

17

0,00593836

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

 

 

18

0,00628767

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

 

 

19

0,00663699

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

 

 

20

0,00698630

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

 

 

21

0,00733562

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

 

 

 

 

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

 

 

 

 

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

 

 

 

 

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

 

 

 

 

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

 

 

 

 

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

 

 

 

 

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

 

 

 

 

29

0,01032877

 

 

29

0,01032877

29

0,01032877

29

0,01032877

29

0,01032877

 

 

 

 

30

0,01068493

 

 

30

0,01068493

30

0,01068493

30

0,01068493

30

0,01068493

 

 

 

 

31

0,01104110

 

 

31

0,01104110

 

 

31

0,01104110

 

 

 

 

 

 

Дневни коефицијенти за обрачун месечне затезне камате за дугове у динарима који су у примени од 1. јануара 2018. године

Табела 8

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

10,75%

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00029452

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00058904

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00088356

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00117808

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00147260

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00176712

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00206164

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00235616

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00265068

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00294521

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00323973

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

 

 

12

0,00353425

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

 

 

13

0,00382877

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

 

 

14

0,00412329

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

 

 

15

0,00441781

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

 

 

16

0,00471233

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

 

 

17

0,00500685

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

 

 

18

0,00530137

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

 

 

19

0,00559589

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

 

 

20

0,00589041

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

 

 

 

 

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

 

 

 

 

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

 

 

 

 

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

 

 

 

 

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

 

 

 

 

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

 

 

 

 

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

 

 

 

 

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

 

 

 

 

29

0,00873973

 

 

29

0,00873973

29

0,00873973

29

0,00873973

29

0,00873973

 

 

 

 

30

0,00904110

 

 

30

0,00904110

30

0,00904110

30

0,00904110

30

0,00904110

 

 

 

 

31

0,00934247

 

 

31

0,00934247

 

 

31

0,00934247

 

 

 

 

 

 

Дневни коефицијенти за обрачун месечне затезне камате за дугове у еврима који су у примени од 1. јануара 2018. године

Табела 9

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

29

0,00635616

 

 

29

0,00635616

29

0,00635616

29

0,00635616

29

0,00635616

29

0,00635616

30

0,00657534

 

 

30

0,00657534

30

0,00657534

30

0,00657534

30

0,00657534

30

0,00657534

31

0,00679452

 

 

31

0,00679452

 

 

31

0,00679452

 

 

31

0,00679452

Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Посебним колективним уговором за ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

(„Службени гласник РС“, бр. 106/2018

На бази просечне зараде по запосленом у јуну 2019. године

• Укупно за Републику Србију 74.009 динара •

а) Исплате са карактером зараде

Табела 10

Врста исплате

Основ исплате

Начин израчунавања и износ исплате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НА ДАН ПРАЗНИКА који је нерадни дан

Члан 94. став 1. тачка 1) ПКУ

110% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НОЋУ (између 22.00 и 6.00 часова наредног дана)

Члан 94. став 1. тачка 2) ПКУ

26% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НЕДЕЉОМ

Члан 94. став 1. тачка 3) ПКУ

20% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА (дежурство и рад по позиву, као и рад када је радник позван из приправноси)

Члан 94. став 1. тачка 4) ПКУ

26% од основне плате

Време приправности

Члан 94. став 5.ПК

Додатак за сваки сат проведен у приправности у износу од 10% вредности радног сата основне плате.

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД НЕМЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА

Члан 94. став 1. тачка 5) ПКУ

26% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ПО ОСНОВУ ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ НА РАДУ за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца (“минули рад“)

Члан 94. став 1. тачка 6) ПКУ

0,4% од основне плате за године рада код послодавца

НАКНАДА ЗА ОДВОЈЕН ЖИВОТ, из сопствених прихода здравствене установе запосленом који је упућен на рад или стручно усавршавање ван места пребивалишта његове уже породице и ван места послодавца

Члан 103. ПКУ

Према општем акту послодавца

Напомена: Основну плату за утврђивање додатка на плату чини основна плата увећана за радни учинак, у складу са законом.

Сва примања наведена у претходној табели имају карактер плате, па се на њих плаћа: порез по стопи од 10%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет запосленог по збирној стопи од 19,9%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет послодавца по збирној стопи од 17,15%.

б) Исплате са карактером накнаде трошкова запосленима

Табела 11

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања

и износ исплате

Порески третман

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Члан 101. став 1. тачка 1) ПКУ

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз, у складу са колективним уговором код послодавца, правилником о раду и уговором о раду

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

Члан 101. став 3. ПКУ

Исплаћује се за трошкове исхране за време проведено на службеном путу у земљи (дневнице за службено путовање у земљи), у висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике

Не опорезује се по једној дневници до 2.349 динара (члан 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 101. став 3. ПКУ

Према приложеном рачуну, осим у хотелу лукс категорије

Не опорезује се до висине трошкова према приложеном рачуну (члан 18. став 1. тачка 4) Закона о порезу на доходак грађана), без обзира на категорију смештаја.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 101. став 3. ПКУ

Признају се у целини према приложеном рачуну.

Не опорезује се до висине поднетих рачуна превозника у јавном саобраћају (члан 18. став 1. тачка 5) Закона о порезу на доходак грађана).

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНСТВО

Члан 101. став 1. тачка 3) ПКУ

Под условима и на начин утврђен прописима којима се регулише службени пут државних службеника и намештеника.

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20 Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15),

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

(у земљи и иностранству)

Члан 102. ПКУ

Исплаћује се накнада до износа 30% цене једног литра погонског горива по пређеном километру

Не опорезује се до 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 динара месечно.

Преко овог износа плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог

Члан 104. став 1. тачка 2) ПКУ

У висини трошкова погребних услуга, до висини неопорезивог износа који признаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

СОЛИДАРНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ:

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;

2) набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;

3) здравствене рехабилитације запосленог;

4) настанка теже инвалидности запосленог;

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;

6) рођења детета запосленог – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;

7) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу – у висини три просечне месечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а на основу уредне документације;

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Члан 106.

Висина помоћи у току године, у наведеним случајевима признаје се на основу уредне документације до висине два неопорезована износа предвиђена Законом о порезу на доходак грађана.

У случајевима утврђеним у тач. 2), 3) и 5) висина помоћи у току године признаје се ако ово право није остварено на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Не опорезује се до 39.137 динара (члан 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ЗАЈАМ за набавку зимнице, огрева и уџбеника

Члан 107. ПКУ

Послодавац може из сопствених прихода здравствене установе да запосленом обезбеди зајам за набавку зимнице, огрева и уџбеника.

Не опорезује се

ц) Друга примања запослених

Табела 12

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања и износ исплате

Порески третман

ОТПРЕМНИНА ПРИ

ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ

Члан 104. став 1. тачка 1) ПКУ

у висини три просечне плате запосленог у последњих 12 месеци, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате код послодавца у последњих 12 месеци, односно три просечне зараде исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.

Не опорезује се до износа двоструке месечне зараде по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку (2 x 74.009 = 148.018) (члан 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%.

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА

Члан 104. став 6. ПКУ

Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду у износу од:

1) 50% просечне зараде у Републици Србији – за 10 година рада проведених у радном односу;

2) једне просечне зараде у Републици Србији – за 20 година рада проведених у радном односу;

3) једне и по просечне зараде у Републици Србији – за 30 година рада проведених у радном односу;

4) две просечне зараде у Републици Србији – за 35 година рада проведених у радном односу;

5) три просечне зараде у Републици Србији – за 40 година рада проведених у радном односу.

Исплата доспева у року од 30 дана од дана када је запослени стекао право на јубиларну награду, у складу са просеком зараде из статистичких података из децембра месеца претходне године.

Не опорезује се до 19.567 динара годишње (члан 18. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ШТЕТЕ због повреде на раду или професионалног обољења

Члан 104. став 1. тачка 3) ПКУ

у складу са ПКУ, односно колективним уговором код послодавца

Пригодан поклон за Нову Годину деци запослених

Члан 104. став 5. ПКУ

Деци запослених до 15 година старости, у складу са одлуком директора здравствене установе, а уз претходно прибављено мишљење синдиката.

Неопорезиво до 9.784,00 динара по једном детету

Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС“ бр. 21/2015 и 16/2018)

На бази просечне зараде по запосленом у јуну 2019. године

• Укупно за Републику Србију 74.009 динара •

Табела 13

Врста исплате

По Закону о раду и

Посебном колективном уговору

Порески третман

1

2

3

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају смрти брачног друга или детета

У висини трошкова сахране према приложеним рачунима до неопорезивог износа

Не опорезује се до 68.488 дин. за смрт запосленог или члана његове породице (члан 9. став 1. тачка 9. Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају настанка трајне тешке инвалидности

У висини две просечне плате

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Солидарна помоћ у случају теже инвалидности запосленог или члана породице не опорезује се до 39.137 динара

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају боловања дужег од три месеца у континуитету

У висини једне просечне плате једном у календарској години.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Солидарна помоћ у случају дуже или теже болести запосленог не опорезује се до 39.137 динара

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају набавке медицинских помагала или лекова која су дефинисана правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава осигурања

У висини једне просечне плате.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Солидарна помоћ у случају дуже или теже болести и здравствене рехабилитације не опорезује се до 39.137 динара

ПОМОЋ ПОРОДИЦИ у случају смрти запосленог

Породица има право на накнаду трошкова сахране према приложеним рачунима, до неопорезивог износа

Солидарна помоћ за случај смрти запосленог не опорезује се до 68.488 дин. по случају

ОТПРЕМНИНА КОД

ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније (тренутно: 3 x 76.511 = 229.533)

Не опорезује се до износа двоструке месечне плате по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку

(2 x 74.009= 148.018 (члан 9. став 1. тачка 18. Закона о порезу на доходак грађана) а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика јубиларна награда износи:

1) пола просечне плате – за 10 година рада оствареног у радном односу,

2) једну просечну плату – за 20 година рада оствареног у радном односу,

3) једну и по просечну плату – за 30 година рада оствареног у радном односу,

4) две просечне плате – за 35 година рада проведених у радном односу.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Не опорезује се до 19.567 дин. годишње (члан 18. став 1. тачка 9. Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДО ПОСЛА И ПОВРАТКА СА ПОСЛА

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски), уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз. Уколико је перонска карта услов коришћења превоза, сматра се да је иста саставни део трошкова превоза.

На захтев запосленог послодавац је дужан да запосленом обезбеди месечну карту за долазак и одлазак са рада, уколико није обезбедио сопствени превоз.

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 дин. (члан 18. став 1. тачка 1. Закона о порезу на доходак грађана) а на износ преко неопорезивог плаћа се само порез по стопи од 10%.

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО

Најмање у висини утврђеној посебним прописима

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20. Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15)

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика исплаћује се запосленом за трошкове исхране за време проведено на службеном путу у земљи, у висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

За време проведено на службеном путу у трајању од 8 до 12 сати, запосленом припада накнада у висини од 50% дневнице, а за трајање дуже од 12 сати, пун износ дневнице.

Не опорезује се до 2.349 динара по дневници

НАКНАДА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ

До висине прописане општим актом, односно уговором о раду код послодавца.

Неопорезиво до износа приложеног рачуна

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ

Признају се у целини према приложеним рачунима

Неопорезиво до висине приложених рачуна превозника у јавном саобраћају

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СОПСТВЕНИМ ПУТНИЧКИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

До висине утврђене општим актом послодавца

Не опорезује се до 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 динара месечно.

Преко овог износа плаћа се порез по стопи од 10%.

СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

На начин утврђен општим актом послодавца

Неопорезиво до 11.741,00 дин. месечно

ОТПРЕМНИНА при отказу уговора о раду вишку запослених због технолошких,економских или организационих промена (по члану 158. и 159. Закона о раду)

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом или уговором о раду, а не може бити нижа од збира трећине плате запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца који исплаћује отпремнину

Платом се сматра просечна месечна плата запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина

Неопорезиво до најнижих износа исплате по годинама рада из претходне колоне (члан 9. став 1. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана)

НАКНАДА ШТЕТЕ због повреде на раду или професионалног обољења

Запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика, на начин и у висини утврђеној општим актом у установи.

Запосленима у високом образовању – на начин и у висини утврђеној општим актом послодавца

ПОКЛОНИ деци запослених до 15 година старости поводом Нове године и Божића

На основу члана 119. став 2. Закона о раду, у складу са општим актом послодавца

Неопорезиво до 9.784,00 дин. по једном детету, исплата преко тог износа, као и исплата детету старијем од 15 година, има карактер зараде

Најнижа основица за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање

Табела 14

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне

основице доприноса

„Сл. гласник РС“, бр.

1

2

3

од 1.01.2019. до 31.12.2019.

23.921 (35% од 68.345)

104/2018

Преглед усклађених неопорезивих износа појединих примања према Закону о порезу на доходак грађана за период од 1.02.2019. до 31.01.2020. године

Табела 15

Ред.
бр.

ОПИС

Усклађени динарски неопорезиви износи

1)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 9. став 1:

– Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

68.488

– Стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.741

– Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.784

2)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 15а ст. 2, 4. и 5:

– Неопорезиви износ зараде

15.300

3)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 18. став 1:

– Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – тачка 1)

3.914

– Дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.349

– Накнада превоза на службеном путовању – тачка 5)

6.850

– Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 7)

39.137

– Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – тачка 8)

9.784

– Јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 9)

19.567

4)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 21а став 2:

– Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.872

5)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 83. став 4:

– Појединачно остварен добитак – тачка 1)

100.000

6)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 85. став 1:

– Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 11)

13.001

Преглед основица за обрачун плата у јавним службама и државним органима за 2019. годину

Табела 16

ОПИС

НЕТО ОСНОВИЦА

за 2019. год.

Јавне службе по делатностима

– основно и средње образовање и ученички стандард

3.130,26

– студентски стандард

2.983,18

– високо образовање

2.847,57

– здравствена заштита:

а) доктор специјалиста, доктор медицине и стоматолог

б) медицински техничар, стоматолошки техничар

в) остали запослени

3.099,08

3.155,43

3.014,56

– предшколско образовање

3.072,83

– установе културе (републичког и локалног нивоа)

2.957,16

– плате запослених у научно-истраживачкој делатности – истраживача (осим истраживача који право на повећање плате остварују по основу радног односа у високошколској установи) и помочном особљу које се финансирају из буџета

повећање је исказано у проценту и износи 9%

– плате запослених у установи социјалне заштите, чији је оснивач Република Србија

3.097,91

– плате запослених у установама социјалне заштите, чији је оснивач локална власт

3.097,91

Организације обавезног социјалног осигурања (осим у Централном регистра обавезног социјалног осигурања) и то за:

1) прву групу послова из Уредбе о коефицијентима

3.847,90

2) другу групу послова из Уредбе о коефицијентима

3.649,87

3) трећу групу послова из Уредбе о коефицијентима

2.533,99

– плате запослених у осталим јавним службама, чији је оснивач локална власт, и осталим јавним службама који су корисници буџетских средстава

2.660,69

Централни регистар обавезног социјалног осигурања, и то за:

1) прву групу послова из Уредбе о коефицијентима

4.040,30

2) другу групу послова из Уредбе о коефицијентима

3.832,35

3) трећу групу послова из Уредбе о коефицијентима

2.660,69

Изабрана, постављена и запослена лица у органима и службама јединица локалне самоуправе

– изабрана лица

10.908,52

– постављена лица

2.347,59

– запослени

2.560,08

Државни службеници и намештеници

– запослени у Пореској управи и Управи царина

20.410,39

– државни службеници и намештеници у Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране

21.529,67

– државни службеници и намештеници у заводима за извршење кривичних санкција и у судовима и тужилаштвима који су основани у складу са Законом о уређењу судова и Законом о јавном тужилаштву

21.134,63

– државни службеници и намештеници у Уставном суду, Високом савету судства, Државном већу тужилаца и Државном правобранилаштву

20.173,96

– функционери чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати државних службеника на положају

18.298,38

– функционери чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати судија

31.924,38

– државни службеници и намештеници (остали)

19.213,29

– судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца

33.520,60

– председник и судије Уставног суда

31.924,38

Просечне зараде, јун 2019.

Табела 17

РСД

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

II квартал

VI 2019

I–VI 2019

VI 2019

I–VI 2019

зараде

зараде без пореза и доприноса

Република Србија – укупно

74 009

74 730

53 633

54 148

75 319

54 551

Зараде запослених у радном односу

74 492

75 167

54 005

54 486

75 766

54 896

Зараде запослених ван радног односа

48 580

50 134

34 052

35 139

50 454

35 364

Зараде запослених у правним лицима

78 786

79 391

57 163

57 599

80 066

58 061

Зараде предузетника и запослених код њих

38 982

40 115

27 752

28 521

40 361

28 702

Зараде у јавном сектору

82 474

84 226

59 389

60 597

84 329

60 666

Зараде ван јавног сектора

70 079

70 262

50 961

51 114

71 113

51 697

Саопштење РЗС број 225 од 26.08.2019

• Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Уредбом о накнадама и другим примањима запослених у организацијама обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“ бр. 18/2013, 116/2014 и 90/2015)

На бази просечне зараде по запосленом у јуну 2019. године

• Укупно за Републику Србију 74.009 динара •

а) Исплате са карактером накнаде трошкова запосленима

Табела 18

Vрста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања

и износ исплате

Порески третман

НАКНАДА ТРОШКОVА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Члан 4. став 1. тачка 1) Уредбе

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ДНЕVНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОVАЊЕ У ЗЕМЉИ

Члан 4. став 1. тачка 2) Уредбе

У висини и под условима утврђеним прописом којим се уређује накнада трошкова службеног пута у земљи државних службеника

Не опорезује се по једној дневници до 2.349 динара (члан 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОVА СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 104. став 1. тачка 2) Уредбе

према приложеном рачуну

Не опорезује се до висине трошкова према приложеном рачуну (члан 18. став 1. тачка 4) Закона о порезу на доходак грађана), без обзира на категорију смештаја.

НАКНАДА ТРОШКОVА ПРЕVОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 104. став 1. тачка 2) Уредбе

признају се у целини према поднетим рачунима.

Не опорезује се до висине поднетих рачуна превозника у јавном саобраћају (члан 18. став 1. тачка 5) Закона о порезу на доходак грађана).

ДНЕVНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНСТVО

Члан 4. став 1. тачка 3) Уредбе

У висини и под условима утврђеним прописом којим се уређује накнада трошкова службеног пута у иностранство државних службеника

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20. Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл.гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15).

б) Друга примања запослених

Табела 19

Vрста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања и износ исплате

Порески третман

ОТПРЕМНИНА ПРИ ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ

Члан 5. став 1. тачка 1) Уредбе

У висини 125% од плате коју је остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне плате у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније

Не опорезује се до износа двоструке месечне зараде по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку (2 x 74.009 = 148.018) (члан 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%.

НАКНАДА ТРОШКОVА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог

Члан 5. став 1. тачка 2) Уредбе

У висини трошкова погребних услуга према приложеним оригиналним рачунима, а највише до вредности неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

НАКНАДА ШТЕТЕ због повреде на раду или професионалног обољења

Члан 5. став 1. тачка 3) Уредбе

У складу са средствима одобреним финансијским планом организације

Поклон за Божић или Нову годину

Члан 6 тачка 4)

Деци запосленог старости до 15 година живота у висини неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана

Не опорезује се до 9.784 динара по једном детету годишње (члан 18. став 1. тачка 8) Закона о порезу на доходак грађана), а исплата преко тог износа има карактер зараде

Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 38/2019)

На бази просечне зараде по запосленом у јуну 2019. године

• Укупно за Републику Србију 74.009 динара •

а) Исплате са карактером зараде

Табела 20

Врста исплате

Основ исплате

Начин израчунавања и износ исплате

Врста исплате

Основ исплате

Начин израчунавања и износ исплате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НА ДАН ПРАЗНИКА који је нерадни дан

Члан 38. ПКУ

110% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НОЋУ (између 22.00 и 6.00 часова наредног дана)

Члан 37. ПКУ

26% од основне плате

ДОДАТАК ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД

Члан 39. ПКУ

26% од основне плате

ДОДАТАК ЗА ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО У РАДНОМ ОДНОСУ (“минули рад“)

Члан 36. ПКУ

0,4% од основне плате за сваку навршену годину у радном односу у органу

ДОДАТАК ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

Члан 40. ПКУ

У складу са актом Владе

ДОДАТАК ЗА ДОДАТНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ НА РАДУ

Члан 41. ПКУ

1) 4% на основну плату за оптерећење 10 радних дана месечно, 5% за замену руководиоца;

2) 8% на основну плату за оптерећење 20 радних дана месечно, 10“ за замену руководиоца

Напомена: Основну плату за утврђивање додатка на плату чини основна плата увећана за радни учинак, у складу са законом.

Сва примања наведена у претходној табели имају карактер плате, па се на њих плаћа: порез по стопи од 10%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет запосленог по збирној стопи од 19,9%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет послодавца по збирној стопи од 17,15%.

б) Исплате са карактером накнаде трошкова запосленима

Табела 21

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања

и износ исплате

Порески третман

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Члан 44. ПКУ

Запослени има право на месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада за релације где јавни превозник омогућава куповину истих. Изузетно, на захтев запосленог, послодавац може донети одлуку да исплату врши у новцу у висини цене месечне претплатне карте. За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте запослени има право на накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних трошкова, који се утврђује на основу броја дана доласка и одласка са рада и износа цене појединачне карте на линијама и растојању које запослени користи а за које не постоји месечна претплатна карта.

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Члан 48. ПКУ

У складу са актом Владе

Дневница у земљи се не опорезује до 2.349 динара, остали трошкови у земњи се не опорезују до висине приложеног рачуна.

Дневница у иностранству се не опорезује до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20 Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15).

НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог

Чл. 52. и 53. ПКУ

У висини трошкова погребних услуга, до висини просечне месечне зараде у Републици према последњем објављеном податку

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

СОЛИДАРНУ ПОМОЋ ЗА СЛУЧАЈ:

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице или теже повреде запосленог,

2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице,

3) здравствене рехабилитације запосленог,

4) настанка теже инвалидности запосленог,

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице,

Члан 51. ПКУ

Висина помоћи за случајеве 1)-5) признаје се у складу са средствима обезбеђеним у буђету органа јединице локалне самоуправе, а највише до три просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици.

Помоћ у случају под 6) признаје се породици и остварује се по захтеву члана породице, највише до висине две просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици, према последњем познатом податку.

Не опорезује се до 39.137 динара (члан 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

6) помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже породице,

7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог чија је смрт наступила као последица повреде на раду или професионалног обољења – до висине месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а уколико деца бораве у предшколској установи послодавац је дужан да надокнади трошкове боравка у предшколској установи.

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја – до висине неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана,

9) рођења детета запосленог – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике,

10) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу – највише до три просечне месечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а на основу уредне документације,

11) другу солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог у складу са мерилима прописаним општим актом послодавца и расположивим финансијским средствима.

Члан 51. ПКУ

Висина помоћи за случајеве 1)-5) признаје се у складу са средствима обезбеђеним у буђету органа јединице локалне самоуправе, а највише до три просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици.

Помоћ у случају под 6) признаје се породици и остварује се по захтеву члана породице, највише до висине две просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици, према последњем познатом податку.

Не опорезује се до 39.137 динара (члан 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ц) Друга примања запослених

Табела 22

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања и износ исплате

Порески третман

ОТПРЕМНИНА ПРИ

ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ

Члан 46. ПКУ

Према акту Владе којим се утврђује накнада трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника

Не опорезује се до износа двоструке месечне зараде по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку (2 x 74.009 = 148.018) (члан 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%.

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА

Члан 50. ПКУ

Запослени има право на јубиларну новчану награду у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према објављеном податку органа надлежног за послове статистике, за последњи месец у претходној календарској години у односу на календарску годину у којој се јубиларна награда остварује, с тим што се висина новчане награде увећава за 30% и то:

1) За 10 година рада у радном односу – у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса,

2) За 20 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 1) овог става увећане за 30%,

3) За 30 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 2) овог става увећане за 30%,

4) За 35 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 3) овог става увећане за 30%,

5) За 40 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 4) овог става увећане за 30%.

Запослени остварује право на јубиларну награду за навршених 10, 20, 30, 35 и 40 година рада проведених у радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, без обзира на то у ком органу је запослени остваривао права из радног односа.

У случају да је послодавац преузео послове и запослене од другог послодавца као услов за остваривање права на јубиларну награду рачунају се и године рада у радном односу код претходног послодавца.

Јубиларна награда се исплаћује у року од 30 дана од дана остваривања овог права

Не опорезује се до 19.567 динара годишње (члан 18. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Пригодан поклон за Нову годину деци запослених

Члан 49. ПКУ

Деци запослених до 15 година старости, у складу са општим актом, новчану честитку у вредности до неопорезивог износа.

Неопорезиво до 9.784,00 динара по једном детету


* Нису обухваћени подаци за АП Косово и Метохију.