ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА*

Просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији у 2019. години

Табела 1

Месец

Просечна месечна зарада по запосленом

Просечна месечна зарада по запосленом без пореза и доприноса

„Службени гласник РС“

Износ бруто

зараде

Ланчани

индекс

Износ нето

зараде

Ланчани

индекс

Јануар

21/2019

75.296

104,3

54.521

104,1

Фебруар

30/2019

72.350

96,1

52.426

96,2

Март

36/2019

74.755

103,3

54.271

103,5

Април

-

75.441

100,9

54.645

100,7

Ред. Број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ према коме је утврђена исплата

Порески

третман

Накнаде трошкова и друга примања која имају карактер зараде према Закону о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005 ... и 113/2017) и Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/2007, 84/2014 и 84/2015)

Табела 2

Ред. број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ

према коме је утврђена исплата

Порески

третман

1

Месечна накнада за исхрану у току рада (топли оброк)

Према Закону о раду, обавезно се исплаћује, а висина исплате се утврђује општим актом послодавца односно уговором о раду.

Запослени у државним органима и јавним службама примају топли оброк кроз коефицијент за утврђивање плате.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

2

Регрес за годишњи одмор

Према Закону о раду, обавезно се исплаћује, а висина исплате се утврђује општим актом послодавца односно уговором о раду.

Запослени у државним органима и јавним службама примају регрес за годишњи одмор кроз коефицијент за утврђивање плате.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

3

Дневна накнада за повећане трошкове запосленог за време рада и боравка на терену (теренски додатак)

Исплаћује се ако је утврђена општим актом послодавца односно уговором о раду, у висини прописаној тим актом.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

4

Друга примања по основу радног односа која имају карактер зараде:

1) додатак због одвојеног живота од породице;

2) давања запосленима у роби и новцу за празнике;

3) стимулативне накнаде за споразумни раскид радног односа;

4) друга примања која нису изузета из зараде, сходно члану 105. став 3. Закона о раду

Исплаћују се ако су утврђена општим актом послодавца односно уговором о раду, у висини прописаној тим актом.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

5

Увећање зараде за рад на дан празника који је нерадни дан

Према Закону о раду, најмање 110% на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

6

Увећање зараде за рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наредног дана)

Према Закону о раду, најмање 26% на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

7

Увећање зараде за рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад)

Најмање 26% на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

8

Увећање зараде за минули рад

Према Закону о раду, најмање 0,4% за сваку пуну годину рада оствареног у радном односу код послодавца на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

9

Додатак за приправност

Према члану 28. Закона о платама државних службеника и намештеника, државни службеник за време приправности ван радног времена има право на додатак у висини 10% вредности часа рада своје основне плате.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

10

Остала увећања зараде која послодавац утврди општим актом односно уговором о раду (рад недељом, двократно радно време, рад под посебним условима и сл.)

У висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

Ред. број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ према коме је утврђена исплата

Износ исплате до кога се не

плаћа порез на лична примања

Накнаде трошкова запосленима и друга примања која немају карактер зараде према Закону о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005 ... и 113/2017) и Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/2007, 84/2014 и 84/2015)

Табела 3

Ред. број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ према коме је утврђена исплата

Износ исплате до кога се не

плаћа порез на лична примања

1

Отпремнина при престанку радног односа ради одласка у пензију

Према члану 119. став 1. тачка 1. Закона о раду, запосленима у привреди и јавним службама послодавац је обавезан да исплати отпремнину најмање у висини две просечне зараде у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике (тренутно: 2 x 75.441 = 150.882 динара).

Запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика отпремнина се исплаћује у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније (тренутно: 3 x 75.441 = 226.323 динара), ако је то за запосленог повољније.

Државном службенику или намештенику који одлази у пензију исплаћује се отпремнина у висини 125% од плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне зараде у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате (тренутно: 2 x 75.441 = 150.882 динара).

Не опорезује се до две просечне зараде у Републици (тренутно: 2 x 75.441= 150.882 динара), према члану 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана, а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 20%. Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

2

Отпремнина при отказу уговора о раду ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења посла

Према Закону о раду, исплаћује се у висини утврђеној општим актом или уговором о раду и не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца.

Зарадом се сматра просечна месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у коме се исплаћује отпремнина.

Не опорезује се до исплаћеног износа из претходне колоне, а преко тог износа се плаћа порез по члану 85. Закона о порезу на доходак грађана (20%). Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

3

Дневница за службено путовање у иностранство

Сходно члану 118. тачка 3. Закона о раду, у складу са општим актом или уговором о раду

У складу са чл. 20. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, дневница државном службенику и намештенику износи 15 евра за 24 часа проведена у иностранству

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20. Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15), а за субјекте ван јавног сектора неопорезиво до 50 евра за целу дневницу, а преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

4

Дневница за службено путовање у земљи

Исплаћује се до висине прописане општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 118. тачка 2. Закона о раду).

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика исплаћује се у висини 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици (тренутно: 5% x 75.441 = 3.772,05 динара).

Државном службенику и намештенику и изабраним, постављеним и именованим лицима и запосленима у органима локалне самоуправе, исплаћује се дневница за службено путовање у земљи која износи 150 динара.

Не опорезује се до 2.349 динара дневно (члан 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%. Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

5

Накнада трошкова превоза сопственим возилом за службено путовање или друге службене сврхе

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 118. тач. 2. и 3. Закона о раду).

Државном службенику или намештенику који по писменом одобрењу овлашћеног лица користи сопствени аутомобил исплаћује се накнада од 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру.

Не опорезује се до 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 динара месечно. Преко овог износа плаћа се порез по стопи од 10%.

6

Накнада трошкова смештаја на службеном путовању (у земљи и иностранству)

Према Закону о раду, исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови смештаја према приложеном хотелском рачуну за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица).

Државном службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не накнађују се трошкови смештаја.

Према приложеном рачуну.

7

Накнада трошкова превоза на службеном путовању (у земљи и иностранству)

Трошкови се признају у целини према поднетим рачунима.

Државном службенику и намештенику накнађују се:

а) за службени пут у земљи – трошкови превоза од места рада до места где треба да се обави службени посао и за повратак до места рада, у висини стварних трошкова превоза у јавном саобраћају;

б) за службени пут у иностранство – у висини цене из путничке тарифе за превоз средством оне врсте и разреда који се користи према налогу за службено путовање.

До висине поднетих рачуна од превозника у јавном саобраћају.

8

Накнада трошкова превоза за одлазак на посао и повратак са посла

Сходно члану 118. тачка 1. Закона о раду, исплаћује се у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови превоза за долазак на посао и за одлазак са посла у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском односно међуградском саобраћају.

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, али највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа само порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

9

Теренски додатак за државне службенике и намештенике

Државном службенику и намештенику исплаћује се накнада трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% просечне месечне зараде запосленог у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

Ако за рад и боравак на терену нису обезбеђени бесплатни смештај и исхрана, теренски додатак увећава се за трошкове смештаја и исхране: за трошкове смештаја – највише до износа накнаде за трошкове смештаја на службеном путовању у земљи, а за трошкове исхране – највише за дневницу за службено путовање у земљи.

У складу са мишљењем Министарства финансија од 23.12. 2011. године, на ову исплату се плаћа само порез по стопи од 10%

10

Додатак за одвојени живот за државне службенике и намештенике

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови за одвојени живот од породице ако због тога што је привремено премештен у друго место рада које је више од 50 км удаљено и од места његовог пребивалишта и од претходног места рада живи одвојено од породице – док траје привремени премештај.

Државном службенику и намештенику који је трајно премештен у друго место рада које је више од 50 км удаљено и од места његовог пребивалишта и од претходног места рада, а нема решено стамбено питање у новом месту рада, накнађују се трошкови за одвојени живот од породице најдуже годину дана од дана трајног премештаја.

Државном службенику и намештенику исплаћује се месечна накнада трошкова за одвојени живот од породице која износи 75% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

У складу са мишљењем Министарства финансија од 23.12.2011. године, на ову исплату се плаћа само порез по стопи од 10%

11

Јубиларна награда

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 120. тачка 1. Закона о раду).

За запослене у државним органима, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе, као и у јавним службама (здравство, просвета и сл.) јубиларна награда се исплаћује у складу са посебним колективним уговорима.

Не опорезује се до 19.567 динара годишње (члан 18. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

12

Примања по основу помоћи у случају смрти запосленог, пензионисаног бившег запосленог или члана породице запосленог

Послодавац је дужан да надокнади стварне трошкове погребних услуга у случају смрти члана уже породице или запосленог (члан 119. тачка 2) Закона о раду.

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а износ преко тог износа се опорезује по стопи од 20%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

13

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (брачни друг, родитељи, деца, усвојеник и усвојилац обвезника)

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 120. тачка 1. Закона о раду).

Не опорезује се до 39.137 динара (члан 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

14

Солидарна помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја

Исплаћује се у складу са општим актом послодавца, а не више од износа стварне штете.

Не опорезује се.

15

Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи

Исплаћују се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Не опорезују се по члану 9. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана.

16

Солидарна помоћ са наменом коју утврди послодавац

Исплаћује се на начин и у висини утврђеним општим актом послодавца.

Опорезује се по стопи од 10%, изузев помоћи која се исплаћује из средстава синдикалне чланарине.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

17

Накнада материјалне и нематеријалне штете, изузев накнаде за измаклу корист и накнаде зараде – плате односно накнаде за изосталу зараду

Исплаћује се према судској одлуци или постигнутом судском поравнању (члан 9. став 1. тачка 8. Закона о порезу на доходак грађана).

Не опорезује се (члан 9. став 1. тачка 8) Закона о порезу на доходак грађана).

18

Накнада за исхрану – хранарина спортистима-аматерима

Исплаћује се према прописима којима се уређује спорт.

Не опорезује се до 9.784 динара месечно (члан 9. став 1. тачка 13) Закона о порезу на доходак грађана), а преко тог износа се плаћа само порез по стопи од 20%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

19

Зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Не опорезује се.

20

Стипендије и кредити ученика и студената

Исплаћују се према уговору послодавца и корисника.

Не опорезују се до 11.741 динара месечно (члан 9. став 1. тачка 12) Закона о порезу на доходак грађана), а преко тог износа се плаћа порез по стопи од 20%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

21

Поклон деци запослених, старости до 15 година поводом Нове године и Божића

Исплаћује се у складу са општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Не опорезује се до 9.784 динара по једном детету годишње (члан 18. став 1. тачка 8) Закона о порезу на доходак грађана), а исплата преко тог износа има карактер зараде.

22

Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену (ако послодавац није запосленом обезбедио смештај и исхрану без накнаде)

Утврђује се општим актом или уговором о раду код послодавца, у висини трошкова смештаја и исхране (члан 118. став 1. тачка 4. Закона о раду).

Не плаћају се никакве пореске обавезе.

23

Солидарна помоћ за случај рођења детета

Утврђује се општим актом или уговором о раду код послодавца.

Неопорезиво до висине просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по новорођеном детету (тренутно: 75.441 динара)

24

Награда ученицима и студентима за постигнуте резултате током школовања и образовања, као и за резултате постигнуте на такмичењима у оквиру образовног система

Не опорезује се (члан 9. став 1. тачка 26) Закона о порезу на доходак грађана).

25

НОВЧАНА НАКНАДА запосленом коме радни однос престаје на основу споразума у поступуку спровођења рационализације у јавном сектору према члану 21. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у ЈС

Запосленима који раде на пословима за које више не постоји потреба или на пословима на којима постоји потреба смањења броја извршилаца, а који су се изјаснили да прихватају престанак радног односа исплаћује се новчана накнада:

1) у висини 1/3 просечне плате, односно зараде запосленог исплаћене у последња три месеца која претходе месецу престанка радног односа, односно у висини 1/3 просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа према податку органа надлежног за послове статистике, у зависности од тога шта је за запосленог повољније, увећане за 30%, за сваку годину рада у радном односу у јавном сектору, с тим да укупна висина новчане накнаде не може бити већа од 8.000 евра у динарској противвредности – за запослене којима на дан престанка радног односа недостаје више од две године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

Не опорезује се до износа који је утврђен Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору – члан 9. став 1. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана

26

НОВЧАНА НАКНАДА запосленом коме радни однос престаје на основу споразума у поступуку спровођења рационализације у јавном сектору према чл. 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у ЈС

2) у висини шест просечних зарада у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике – за запослене којима на дан престанка радног односа недостаје до две године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

3) у висини четири просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике – за запослене који на дан престанка радног односа испуњавају услове за превремену старосну пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

Не опорезује се до износа који је утврђен Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору – члан 9. став 1. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана

27

Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а која не представљају еквивалент за неки њихов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку њихову активност у односу на даваоца

Исплаћује се у складу са одлуком послодавца

Неопорезиво до 13.001 динара годишње, остварено код једног послодавца (чл. 85. тач. 11) Закона о порезу на доходак грађана)

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2019.

Табела 4

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

Од 1.01.2019.

3,00%

13,00%

3,00%

Напомена: Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије се утврђује у висини 100% референтне каматне стопе Народне банке Србије по основу операција на новчаном тржишту.

Камата за неблаговремено плаћање јавних прихода утврђује се у висини годишње есконтне стопе увећане за 10 процентних поена.

Затезна камата – преглед стопа у 2019. години

Табела 5

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

Од 1.01.2019.

11,00%

Табела 6

СРЕДЊИ КУРСЕВИ СТРАНИХ ВАЛУТА У 2019. ГОДИНИ

Шифра валуте

Назив земље

Ознака

Важи за

Средњи курс у динарима важећи за дан

18.6.2019.

19.6.2019.

20.6.2019.

21, 22. и 23.6.2019.

24.6.2019.

25.6.2019.

26.6.2019.

27.6.2019.

Курсна листа бр. 113

Курсна листа бр. 114

Курсна листа бр. 115

Курсна листа бр. 116

Курсна листа бр. 117

Курсна листа бр. 118

Курсна листа бр. 119

Курсна листа бр. 120

978

ЕМУ

EUR

1

117,9384

117,9230

117,9212

117,9189

117,9120

117,9125

117,9211

117,9392

36

Аустралија

AUD

1

71,7518

72,4120

72,1142

72,3296

72,0689

71,9505

72,3176

72,6540

124

Канада

CAD

1

78,2968

78,7413

79,0728

79,1987

78,5399

78,3680

78,7506

79,0954

156

Кина

CNY

1

15,1500

15,2572

15,2264

15,2079

15,0675

15,0186

15,0694

15,1014

191

Хрватска

HRK

1

15,9213

15,9125

15,9209

15,9236

15,9078

15,9335

15,9323

15,9399

203

Чешка Република

CZK

1

4,6131

4,6044

4,5998

4,6066

4,6040

4,6114

4,6327

4,6367

208

Данска

DKK

1

15,7919

15,7866

15,7887

15,7890

15,7879

15,7892

15,7910

15,7966

348

Мађарска

HUF

100

36,5598

36,4387

36,4213

36,4747

36,3388

36,3916

36,4258

36,4336

392

Јапан

JPY

100

96,8852

97,2240

97,2546

97,4617

96,4200

96,6892

96,6012

96,0965

414

Кувајт

KWD

1

344,9500

346,3231

344,3960

343,6867

341,3781

340,7876

342,1970

342,2496

578

Норвешка

NOK

1

12,0290

12,0384

12,0823

12,2083

12,2104

12,1743

12,1445

12,2103

643

Руска Федерација

RUB

1

1,6309

1,6442

1,6428

1,6589

1,6418

1,6514

1,6509

1,6463

752

Шведска

SEK

1

11,0788

11,0398

11,0675

11,0939

11,0900

11,1329

11,1676

11,2038

756

Швајцарска

CHF

1

105,2176

105,2696

105,6358

106,2715

105,9788

106,4384

106,3310

105,8985

826

Велика Британија

GBP

1

131,5249

132,2748

132,7642

132,6422

132,0995

131,7900

131,5790

131,7315

840

САД

USD

1

104,9554

105,3542

104,6700

104,3807

103,6316

103,3595

103,8312

103,8929

946

Румунија

RON

1

24,9499

24,9530

24,9178

24,9807

24,9254

24,9540

24,9769

24,9755

949

Турска

TRY

1

17,8681

17,9460

18,0944

18,0965

17,9865

17,7523

17,9016

17,9807

975

Бугарска

BGN

1

60,3009

60,2931

60,2922

60,2910

60,2874

60,2877

60,2921

60,3014

977

Босна и Херцеговина

BAM

1

60,3009

60,2931

60,2922

60,2910

60,2874

60,2877

60,2921

60,3014

985

Пољска

PLN

1

27,6662

27,6535

27,6778

27,7221

27,7094

27,7206

27,6966

27,6807

40

Аустрија

ATS

1

8,5709

8,5698

8,5697

8,5695

8,5690

8,5690

8,5697

8,5710

56

Белгија

BEF

100

292,3617

292,3235

292,3190

292,3133

292,2962

292,2975

292,3188

292,3636

246

Финска

FIM

1

19,8358

19,8332

19,8329

19,8325

19,8314

19,8315

19,8329

19,8359

250

Француска

FRF

1

17,9796

17,9772

17,9770

17,9766

17,9756

17,9756

17,9770

17,9797

280

Немачка

DEM

1

60,3009

60,2931

60,2922

60,2910

60,2874

60,2877

60,2921

60,3014

300

Грчка

GRD

100

34,6114

34,6069

34,6064

34,6057

34,6037

34,6038

34,6063

34,6117

372

Ирска

IEP

1

149,7509

149,7313

149,7290

149,7261

149,7174

149,7180

149,7289

149,7519

380

Италија

ITL

100

6,0910

6,0902

6,0901

6,0900

6,0896

6,0897

6,0901

6,0911

442

Луксембург

LUF

100

292,3617

292,3235

292,3190

292,3133

292,2962

292,2975

292,3188

292,3636

620

Португалија

PTE

100

58,8274

58,8197

58,8188

58,8177

58,8143

58,8145

58,8188

58,8278

724

Шпанија

ESP

100

70,8824

70,8732

70,8721

70,8707

70,8665

70,8668

70,8720

70,8829

Дневни коефицијенти за обрачун камате за неблаговремено плаћене јавне приходе који су у примени од 1. јануара 2018. године

Табела 7

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

13,00%

13,00%

13,00%

13,00%

13,00%

13,00%

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

29

0,01032877

 

 

29

0,01032877

29

0,01032877

29

0,01032877

29

0,01032877

30

0,01068493

 

 

30

0,01068493

30

0,01068493

30

0,01068493

30

0,01068493

31

0,01104110

 

 

31

0,01104110

 

 

31

0,01104110

 

 

Дневни коефицијенти за обрачун месечне затезне камате за дугове у динарима који су у примени од 1. јануара 2018. године

Табела 8

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

29

0,00873973

 

 

29

0,00873973

29

0,00873973

29

0,00873973

29

0,00873973

30

0,00904110

 

 

30

0,00904110

30

0,00904110

30

0,00904110

30

0,00904110

31

0,00934247

 

 

31

0,00934247

 

 

31

0,00934247

 

 

Дневни коефицијенти за обрачун месечне затезне камате за дугове у еврима који су у примени од 1. јануара 2018. године

Табела 9

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

29

0,00635616

 

 

29

0,00635616

29

0,00635616

29

0,00635616

29

0,00635616

30

0,00657534

 

 

30

0,00657534

30

0,00657534

30

0,00657534

30

0,00657534

31

0,00679452

 

 

31

0,00679452

 

 

31

0,00679452

 

 

Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Посебним колективним уговором за ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

(„Службени гласник РС“, бр. 106/2018

На бази просечне зараде по запосленом у априлу 2019. године

• Укупно за Републику Србију 75.441 динара •

а) Исплате са карактером зараде

Табела 10

Врста исплате

Основ исплате

Начин израчунавања и износ исплате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НА ДАН ПРАЗНИКА који је нерадни дан

Члан 94. став 1. тачка 1) ПКУ

110% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НОЋУ (између 22.00 и 6.00 часова наредног дана)

Члан 94. став 1. тачка 2) ПКУ

26% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НЕДЕЉОМ

Члан 94. став 1. тачка 3) ПКУ

20% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА (дежурство и рад по позиву, као и рад када је радник позван из приправноси)

Члан 94. став 1. тачка 4) ПКУ

26% од основне плате

Време приправности

Члан 94. став 5.ПК

Додатак за сваки сат проведен у приправности у износу од 10% вредности радног сата основне плате.

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД НЕМЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА

Члан 94. став 1. тачка 5) ПКУ

26% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ПО ОСНОВУ ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ НА РАДУ за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца (“минули рад“)

Члан 94. став 1. тачка 6) ПКУ

0,4% од основне плате за године рада код послодавца

НАКНАДА ЗА ОДВОЈЕН ЖИВОТ, из сопствених прихода здравствене установе запосленом који је упућен на рад или стручно усавршавање ван места пребивалишта његове уже породице и ван места послодавца

Члан 103. ПКУ

Према општем акту послодавца

Напомена: Основну плату за утврђивање додатка на плату чини основна плата увећана за радни учинак, у складу са законом.

Сва примања наведена у претходној табели имају карактер плате, па се на њих плаћа: порез по стопи од 10%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет запосленог по збирној стопи од 19,9%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет послодавца по збирној стопи од 17,15%.

б) Исплате са карактером накнаде трошкова запосленима

Табела 11

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања

и износ исплате

Порески третман

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Члан 101. став 1. тачка 1) ПКУ

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз, у складу са колективним уговором код послодавца, правилником о раду и уговором о раду

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

Члан 101. став 3. ПКУ

Исплаћује се за трошкове исхране за време проведено на службеном путу у земљи (дневнице за службено путовање у земљи), у висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике

Не опорезује се по једној дневници до 2.349 динара (члан 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 101. став 3. ПКУ

Према приложеном рачуну, осим у хотелу лукс категорије

Не опорезује се до висине трошкова према приложеном рачуну (члан 18. став 1. тачка 4) Закона о порезу на доходак грађана), без обзира на категорију смештаја.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 101. став 3. ПКУ

Признају се у целини према приложеном рачуну.

Не опорезује се до висине поднетих рачуна превозника у јавном саобраћају (члан 18. став 1. тачка 5) Закона о порезу на доходак грађана).

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНСТВО

Члан 101. став 1. тачка 3) ПКУ

Под условима и на начин утврђен прописима којима се регулише службени пут државних службеника и намештеника.

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20 Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15),

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

(у земљи и иностранству)

Члан 102. ПКУ

Исплаћује се накнада до износа 30% цене једног литра погонског горива по пређеном километру

Не опорезује се до 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 динара месечно.

Преко овог износа плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог

Члан 104. став 1. тачка 2) ПКУ

У висини трошкова погребних услуга, до висини неопорезивог износа који признаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

СОЛИДАРНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ:

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;

2) набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;

3) здравствене рехабилитације запосленог;

4) настанка теже инвалидности запосленог;

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;

6) рођења детета запосленог – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;

7) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу – у висини три просечне месечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а на основу уредне документације;

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Члан 106.

Висина помоћи у току године, у наведеним случајевима признаје се на основу уредне документације до висине два неопорезована износа предвиђена Законом о порезу на доходак грађана.

У случајевима утврђеним у тач. 2), 3) и 5) висина помоћи у току године признаје се ако ово право није остварено на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Не опорезује се до 39.137 динара (члан 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ЗАЈАМ за набавку зимнице, огрева и уџбеника

Члан 107. ПКУ

Послодавац може из сопствених прихода здравствене установе да запосленом обезбеди зајам за набавку зимнице, огрева и уџбеника.

Не опорезује се

ц) Друга примања запослених

Табела 12

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања и износ исплате

Порески третман

ОТПРЕМНИНА ПРИ

ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ

Члан 104. став 1. тачка 1) ПКУ

у висини три просечне плате запосленог у последњих 12 месеци, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате код послодавца у последњих 12 месеци, односно три просечне зараде исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.

Не опорезује се до износа двоструке месечне зараде по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку (2 x 75.441 = 150.882) (члан 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%.

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА

Члан 104. став 6. ПКУ

Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду у износу од:

1) 50% просечне зараде у Републици Србији – за 10 година рада проведених у радном односу;

2) једне просечне зараде у Републици Србији – за 20 година рада проведених у радном односу;

3) једне и по просечне зараде у Републици Србији – за 30 година рада проведених у радном односу;

4) две просечне зараде у Републици Србији – за 35 година рада проведених у радном односу;

5) три просечне зараде у Републици Србији – за 40 година рада проведених у радном односу.

Исплата доспева у року од 30 дана од дана када је запослени стекао право на јубиларну награду, у складу са просеком зараде из статистичких података из децембра месеца претходне године.

Не опорезује се до 19.567 динара годишње (члан 18. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ШТЕТЕ због повреде на раду или професионалног обољења

Члан 104. став 1. тачка 3) ПКУ

у складу са ПКУ, односно колективним уговором код послодавца

Пригодан поклон за Нову Годину деци запослених

Члан 104. став 5. ПКУ

Деци запослених до 15 година старости, у складу са одлуком директора здравствене установе, а уз претходно прибављено мишљење синдиката.

Неопорезиво до 9.784,00 динара по једном детету

Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС“ бр. 21/2015 и 16/2018)

На бази просечне зараде по запосленом у априлу 2019. године

• Укупно за Републику Србију 75.441 динара •

Табела 13

Врста исплате

По Закону о раду и

Посебном колективном уговору

Порески третман

1

2

3

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају смрти брачног друга или детета

У висини трошкова сахране према приложеним рачунима до неопорезивог износа

Не опорезује се до 68.488 дин. за смрт запосленог или члана његове породице (члан 9. став 1. тачка 9. Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају настанка трајне тешке инвалидности

У висини две просечне плате

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Солидарна помоћ у случају теже инвалидности запосленог или члана породице не опорезује се до 39.137 динара

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају боловања дужег од три месеца у континуитету

У висини једне просечне плате једном у календарској години.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Солидарна помоћ у случају дуже или теже болести запосленог не опорезује се до 39.137 динара

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају набавке медицинских помагала или лекова која су дефинисана правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава осигурања

У висини једне просечне плате.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Солидарна помоћ у случају дуже или теже болести и здравствене рехабилитације не опорезује се до 39.137 динара

ПОМОЋ ПОРОДИЦИ у случају смрти запосленог

Породица има право на накнаду трошкова сахране према приложеним рачунима, до неопорезивог износа

Солидарна помоћ за случај смрти запосленог не опорезује се до 68.488 дин. по случају

ОТПРЕМНИНА КОД

ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније (тренутно: 3 x 75.441 = 226.323)

Не опорезује се до износа двоструке месечне плате по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку

(2 x 75.441= 150.882 (члан 9. став 1. тачка 18. Закона о порезу на доходак грађана) а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика јубиларна награда износи:

1) пола просечне плате – за 10 година рада оствареног у радном односу,

2) једну просечну плату – за 20 година рада оствареног у радном односу,

3) једну и по просечну плату – за 30 година рада оствареног у радном односу,

4) две просечне плате – за 35 година рада проведених у радном односу.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Не опорезује се до 19.567 дин. годишње (члан 18. став 1. тачка 9. Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДО ПОСЛА И ПОВРАТКА СА ПОСЛА

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски), уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз. Уколико је перонска карта услов коришћења превоза, сматра се да је иста саставни део трошкова превоза.

На захтев запосленог послодавац је дужан да запосленом обезбеди месечну карту за долазак и одлазак са рада, уколико није обезбедио сопствени превоз.

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 дин. (члан 18. став 1. тачка 1. Закона о порезу на доходак грађана) а на износ преко неопорезивог плаћа се само порез по стопи од 10%.

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО

Најмање у висини утврђеној посебним прописима

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20. Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15)

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика исплаћује се запосленом за трошкове исхране за време проведено на службеном путу у земљи, у висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

За време проведено на службеном путу у трајању од 8 до 12 сати, запосленом припада накнада у висини од 50% дневнице, а за трајање дуже од 12 сати, пун износ дневнице.

Не опорезује се до 2.349 динара по дневници

НАКНАДА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ

До висине прописане општим актом, односно уговором о раду код послодавца.

Неопорезиво до износа приложеног рачуна

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ

Признају се у целини према приложеним рачунима

Неопорезиво до висине приложених рачуна превозника у јавном саобраћају

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СОПСТВЕНИМ ПУТНИЧКИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

До висине утврђене општим актом послодавца

Не опорезује се до 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 динара месечно.

Преко овог износа плаћа се порез по стопи од 10%.

СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

На начин утврђен општим актом послодавца

Неопорезиво до 11.741,00 дин. месечно

ОТПРЕМНИНА при отказу уговора о раду вишку запослених због технолошких,економских или организационих промена (по члану 158. и 159. Закона о раду)

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом или уговором о раду, а не може бити нижа од збира трећине плате запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца који исплаћује отпремнину

Платом се сматра просечна месечна плата запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина

Неопорезиво до најнижих износа исплате по годинама рада из претходне колоне (члан 9. став 1. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана)

НАКНАДА ШТЕТЕ због повреде на раду или професионалног обољења

Запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика, на начин и у висини утврђеној општим актом у установи.

Запосленима у високом образовању – на начин и у висини утврђеној општим актом послодавца

ПОКЛОНИ деци запослених до 15 година старости поводом Нове године и Божића

На основу члана 119. став 2. Закона о раду, у складу са општим актом послодавца

Неопорезиво до 9.784,00 дин. по једном детету, исплата преко тог износа, као и исплата детету старијем од 15 година, има карактер зараде

Најнижа основица за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање

Табела 14

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне

основице доприноса

„Сл. гласник РС“, бр.

1

2

3

од 1.01.2019. до 31.12.2019.

23.921 (35% од 68.345)

104/2018

Преглед усклађених неопорезивих износа појединих примања према Закону о порезу на доходак грађана за период од 1.02.2019. до 31.01.2020. године

Табела 15

Ред.
бр.

ОПИС

Усклађени динарски неопорезиви износи

1)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 9. став 1:

– Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

68.488

– Стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.741

– Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.784

2)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 15а ст. 2, 4. и 5:

– Неопорезиви износ зараде

15.300

3)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 18. став 1:

– Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – тачка 1)

3.914

– Дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.349

– Накнада превоза на службеном путовању – тачка 5)

6.850

– Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 7)

39.137

– Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – тачка 8)

9.784

– Јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 9)

19.567

4)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 21а став 2:

– Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.872

5)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 83. став 4:

– Појединачно остварен добитак – тачка 1)

100.000

6)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 85. став 1:

– Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 11)

13.001

Преглед основица за обрачун плата у јавним службама и државним органима за 2019. годину

Табела 16

ОПИС

НЕТО ОСНОВИЦА

за 2019. год.

Јавне службе по делатностима

– основно и средње образовање и ученички стандард

3.130,26

– студентски стандард

2.983,18

– високо образовање

2.847,57

– здравствена заштита:

а) доктор специјалиста, доктор медицине и стоматолог

б) медицински техничар, стоматолошки техничар

в) остали запослени

3.099,08

3.155,43

3.014,56

– предшколско образовање

3.072,83

– установе културе (републичког и локалног нивоа)

2.957,16

– плате запослених у научно-истраживачкој делатности – истраживача (осим истраживача који право на повећање плате остварују по основу радног односа у високошколској установи) и помочном особљу које се финансирају из буџета

повећање је исказано у проценту и износи 9%

– плате запослених у установи социјалне заштите, чији је оснивач Република Србија

3.097,91

– плате запослених у установама социјалне заштите, чији је оснивач локална власт

3.097,91

Организације обавезног социјалног осигурања (осим у Централном регистра обавезног социјалног осигурања) и то за:

1) прву групу послова из Уредбе о коефицијентима

3.847,90

2) другу групу послова из Уредбе о коефицијентима

3.649,87

3) трећу групу послова из Уредбе о коефицијентима

2.533,99

– плате запослених у осталим јавним службама, чији је оснивач локална власт, и осталим јавним службама који су корисници буџетских средстава

2.660,69

Централни регистар обавезног социјалног осигурања, и то за:

1) прву групу послова из Уредбе о коефицијентима

4.040,30

2) другу групу послова из Уредбе о коефицијентима

3.832,35

3) трећу групу послова из Уредбе о коефицијентима

2.660,69

Изабрана, постављена и запослена лица у органима и службама јединица локалне самоуправе

– изабрана лица

10.908,52

– постављена лица

2.347,59

– запослени

2.560,08

Државни службеници и намештеници

– запослени у Пореској управи и Управи царина

20.410,39

– државни службеници и намештеници у Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране

21.529,67

– државни службеници и намештеници у заводима за извршење кривичних санкција и у судовима и тужилаштвима који су основани у складу са Законом о уређењу судова и Законом о јавном тужилаштву

21.134,63

– државни службеници и намештеници у Уставном суду, Високом савету судства, Државном већу тужилаца и Државном правобранилаштву

20.173,96

– функционери чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати државних службеника на положају

18.298,38

– функционери чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати судија

31.924,38

– државни службеници и намештеници (остали)

19.213,29

– судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца

33.520,60

– председник и судије Уставног суда

31.924,38

Просечне зараде, април 2019.

Табела 17 РСД

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

IV 2019

I–IV 2019

IV 2019

I–IV 2019

Република Србија – укупно

75.441

74.462

54.645

53.967

Зараде запослених у радном односу

75.872

74.890

54.978

54.298

Зараде запослених ван радног односа

50.880

50.074

35.660

35.095

Зараде запослених у правним лицима

80.154

79.072

58.132

57.383

Зараде предузетника и запослених код њих

40.632

40.058

28.885

28.474

Зараде у јавном сектору

85.049

84.355

61.160

60.686

Зараде ван јавног сектора

70.934

69.782

51.588

50.789

Саопштење РЗС број 164 од 25.06.2019.

• Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Уредбом о накнадама и другим примањима запослених у организацијама обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“ бр. 18/2013, 116/2014 и 90/2015)

На бази просечне зараде по запосленом у априлу 2019. године

• Укупно за Републику Србију 75.441 динара •

а) Исплате са карактером накнаде трошкова запосленима

Табела 18

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања

и износ исплате

Порески третман

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Члан 4. став 1. тачка 1) Уредбе

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

Члан 4. став 1. тачка 2) Уредбе

У висини и под условима утврђеним прописом којим се уређује накнада трошкова службеног пута у земљи државних службеника

Не опорезује се по једној дневници до 2.349 динара (члан 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 104. став 1. тачка 2) Уредбе

према приложеном рачуну

Не опорезује се до висине трошкова према приложеном рачуну (члан 18. став 1. тачка 4) Закона о порезу на доходак грађана), без обзира на категорију смештаја.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 104. став 1. тачка 2) Уредбе

признају се у целини према поднетим рачунима.

Не опорезује се до висине поднетих рачуна превозника у јавном саобраћају (члан 18. став 1. тачка 5) Закона о порезу на доходак грађана).

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНСТВО

Члан 4. став 1. тачка 3) Уредбе

У висини и под условима утврђеним прописом којим се уређује накнада трошкова службеног пута у иностранство државних службеника

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20. Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл.гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15).

б) Друга примања запослених

Табела 19

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања и износ исплате

Порески третман

ОТПРЕМНИНА ПРИ ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ

Члан 5. став 1. тачка 1) Уредбе

У висини 125% од плате коју је остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне плате у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније

Не опорезује се до износа двоструке месечне зараде по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку (2 x 75.441 = 150.882) (члан 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог

Члан 5. став 1. тачка 2) Уредбе

У висини трошкова погребних услуга према приложеним оригиналним рачунима, а највише до вредности неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

НАКНАДА ШТЕТЕ због повреде на раду или професионалног обољења

Члан 5. став 1. тачка 3) Уредбе

У складу са средствима одобреним финансијским планом организације

Поклон за Божић или Нову годину

Члан 6 тачка 4)

Деци запосленог старости до 15 година живота у висини неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана

Не опорезује се до 9.784 динара по једном детету годишње (члан 18. став 1. тачка 8) Закона о порезу на доходак грађана), а исплата преко тог износа има карактер зараде


* Нису обухваћени подаци за АП Косово и Метохију.