ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА*

Просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији у 2019. години

Табела 1

Месец

Просечна месечна зарада по запосленом

Просечна месечна зарада по запосленом без пореза и доприноса

„Службени гласник РС“

Износ бруто

зараде

Ланчани

индекс

Износ нето

зараде

Ланчани

индекс

Јануар

21/2019

75.296

104,3

54.521

104,1

Фебруар

30/2019

72.350

96,1

52.426

96,2

Ред. Број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ према коме је утврђена исплата

Порески

третман

Накнаде трошкова и друга примања која имају карактер зараде према Закону о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005 ... и 113/2017) и Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/2007, 84/2014 и 84/2015)

Табела 2

Ред. број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ

према коме је утврђена исплата

Порески

третман

1

Месечна накнада за исхрану у току рада (топли оброк)

Према Закону о раду, обавезно се исплаћује, а висина исплате се утврђује општим актом послодавца односно уговором о раду.

Запослени у државним органима и јавним службама примају топли оброк кроз коефицијент за утврђивање плате.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

2

Регрес за годишњи одмор

Према Закону о раду, обавезно се исплаћује, а висина исплате се утврђује општим актом послодавца односно уговором о раду.

Запослени у државним органима и јавним службама примају регрес за годишњи одмор кроз коефицијент за утврђивање плате.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

3

Дневна накнада за повећане трошкове запосленог за време рада и боравка на терену (теренски додатак)

Исплаћује се ако је утврђена општим актом послодавца односно уговором о раду, у висини прописаној тим актом.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

4

Друга примања по основу радног односа која имају карактер зараде:

1) додатак због одвојеног живота од породице;

2) давања запосленима у роби и новцу за празнике;

3) стимулативне накнаде за споразумни раскид радног односа;

4) друга примања која нису изузета из зараде, сходно члану 105. став 3. Закона о раду

Исплаћују се ако су утврђена општим актом послодавца односно уговором о раду, у висини прописаној тим актом.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

5

Увећање зараде за рад на дан празника који је нерадни дан

Према Закону о раду, најмање 110% на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

6

Увећање зараде за рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наредног дана)

Према Закону о раду, најмање 26% на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

7

Увећање зараде за рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад)

Најмање 26% на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

8

Увећање зараде за минули рад

Према Закону о раду, најмање 0,4% за сваку пуну годину рада оствареног у радном односу код послодавца на основну зараду запосленог, утврђену у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

9

Додатак за приправност

Према члану 28. Закона о платама државних службеника и намештеника, државни службеник за време приправности ван радног времена има право на додатак у висини 10% вредности часа рада своје основне плате.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

10

Остала увећања зараде која послодавац утврди општим актом односно уговором о раду (рад недељом, двократно радно време, рад под посебним условима и сл.)

У висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Плаћају се порез и доприноси као на зараде.

Ред. број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ према коме је утврђена исплата

Износ исплате до кога се не

плаћа порез на лична примања

Накнаде трошкова запосленима и друга примања која немају карактер зараде према Закону о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005 ... и 113/2017) и Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/2007, 84/2014 и 84/2015)

Табела 3

Ред. број

Врста исплате

Начин израчунавања и основ према коме је утврђена исплата

Износ исплате до кога се не

плаћа порез на лична примања

1

Отпремнина при престанку радног односа ради одласка у пензију

Према члану 119. став 1. тачка 1. Закона о раду, запосленима у привреди и јавним службама послодавац је обавезан да исплати отпремнину најмање у висини две просечне зараде у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике (тренутно: 2 x 72.350 = 144.700 динара).

Запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика отпремнина се исплаћује у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније (тренутно: 3 x 72.350 = 217.050 динара), ако је то за запосленог повољније.

Државном службенику или намештенику који одлази у пензију исплаћује се отпремнина у висини 125% од плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне зараде у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате (тренутно: 2 x 72.350 = 144.700 динара).

Не опорезује се до две просечне зараде у Републици (тренутно: 2 x 72.350= 144.700 динара), према члану 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана, а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 20%. Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

2

Отпремнина при отказу уговора о раду ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења посла

Према Закону о раду, исплаћује се у висини утврђеној општим актом или уговором о раду и не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца.

Зарадом се сматра просечна месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у коме се исплаћује отпремнина.

Не опорезује се до исплаћеног износа из претходне колоне, а преко тог износа се плаћа порез по члану 85. Закона о порезу на доходак грађана (20%). Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

3

Дневница за службено путовање у иностранство

Сходно члану 118. тачка 3. Закона о раду, у складу са општим актом или уговором о раду

У складу са чл. 20. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, дневница државном службенику и намештенику износи 15 евра за 24 часа проведена у иностранству

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20. Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15), а за субјекте ван јавног сектора неопорезиво до 50 евра за целу дневницу, а преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

4

Дневница за службено путовање у земљи

Исплаћује се до висине прописане општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 118. тачка 2. Закона о раду).

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика исплаћује се у висини 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици (тренутно: 5% x 72.350 = 3.617,50 динара).

Државном службенику и намештенику и изабраним, постављеним и именованим лицима и запосленима у органима локалне самоуправе, исплаћује се дневница за службено путовање у земљи која износи 150 динара.

Не опорезује се до 2.349 динара дневно (члан 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%. Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

5

Накнада трошкова превоза сопственим возилом за службено путовање или друге службене сврхе

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 118. тач. 2. и 3. Закона о раду).

Државном службенику или намештенику који по писменом одобрењу овлашћеног лица користи сопствени аутомобил исплаћује се накнада од 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру.

Не опорезује се до 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 динара месечно. Преко овог износа плаћа се порез по стопи од 10%.

6

Накнада трошкова смештаја на службеном путовању (у земљи и иностранству)

Према Закону о раду, исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови смештаја према приложеном хотелском рачуну за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица).

Државном службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не накнађују се трошкови смештаја.

Према приложеном рачуну.

7

Накнада трошкова превоза на службеном путовању (у земљи и иностранству)

Трошкови се признају у целини према поднетим рачунима.

Државном службенику и намештенику накнађују се:

а) за службени пут у земљи – трошкови превоза од места рада до места где треба да се обави службени посао и за повратак до места рада, у висини стварних трошкова превоза у јавном саобраћају;

б) за службени пут у иностранство – у висини цене из путничке тарифе за превоз средством оне врсте и разреда који се користи према налогу за службено путовање.

До висине поднетих рачуна од превозника у јавном саобраћају.

8

Накнада трошкова превоза за одлазак на посао и повратак са посла

Сходно члану 118. тачка 1. Закона о раду, исплаћује се у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови превоза за долазак на посао и за одлазак са посла у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском односно међуградском саобраћају.

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, али највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа само порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

9

Теренски додатак за државне службенике и намештенике

Државном службенику и намештенику исплаћује се накнада трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% просечне месечне зараде запосленог у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

Ако за рад и боравак на терену нису обезбеђени бесплатни смештај и исхрана, теренски додатак увећава се за трошкове смештаја и исхране: за трошкове смештаја – највише до износа накнаде за трошкове смештаја на службеном путовању у земљи, а за трошкове исхране – највише за дневницу за службено путовање у земљи.

У складу са мишљењем Министарства финансија од 23.12. 2011. године, на ову исплату се плаћа само порез по стопи од 10%

10

Додатак за одвојени живот за државне службенике и намештенике

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови за одвојени живот од породице ако због тога што је привремено премештен у друго место рада које је више од 50 км удаљено и од места његовог пребивалишта и од претходног места рада живи одвојено од породице – док траје привремени премештај.

Државном службенику и намештенику који је трајно премештен у друго место рада које је више од 50 км удаљено и од места његовог пребивалишта и од претходног места рада, а нема решено стамбено питање у новом месту рада, накнађују се трошкови за одвојени живот од породице најдуже годину дана од дана трајног премештаја.

Државном службенику и намештенику исплаћује се месечна накнада трошкова за одвојени живот од породице која износи 75% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

У складу са мишљењем Министарства финансија од 23.12.2011. године, на ову исплату се плаћа само порез по стопи од 10%

11

Јубиларна награда

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 120. тачка 1. Закона о раду).

За запослене у државним органима, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе, као и у јавним службама (здравство, просвета и сл.) јубиларна награда се исплаћује у складу са посебним колективним уговорима.

Не опорезује се до 19.567 динара годишње (члан 18. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

12

Примања по основу помоћи у случају смрти запосленог, пензионисаног бившег запосленог или члана породице запосленог

Послодавац је дужан да надокнади стварне трошкове погребних услуга у случају смрти члана уже породице или запосленог (члан 119. тачка 2) Закона о раду.

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а износ преко тог износа се опорезује по стопи од 20%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

13

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (брачни друг, родитељи, деца, усвојеник и усвојилац обвезника)

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца (члан 120. тачка 1. Закона о раду).

Не опорезује се до 39.137 динара (члан 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

14

Солидарна помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја

Исплаћује се у складу са општим актом послодавца, а не више од износа стварне штете.

Не опорезује се.

15

Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи

Исплаћују се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Не опорезују се по члану 9. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана.

16

Солидарна помоћ са наменом коју утврди послодавац

Исплаћује се на начин и у висини утврђеним општим актом послодавца.

Опорезује се по стопи од 10%, изузев помоћи која се исплаћује из средстава синдикалне чланарине.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,90.

17

Накнада материјалне и нематеријалне штете, изузев накнаде за измаклу корист и накнаде зараде – плате односно накнаде за изосталу зараду

Исплаћује се према судској одлуци или постигнутом судском поравнању (члан 9. став 1. тачка 8. Закона о порезу на доходак грађана).

Не опорезује се (члан 9. став 1. тачка 8) Закона о порезу на доходак грађана).

18

Накнада за исхрану – хранарина спортистима-аматерима

Исплаћује се према прописима којима се уређује спорт.

Не опорезује се до 9.784 динара месечно (члан 9. став 1. тачка 13) Закона о порезу на доходак грађана), а преко тог износа се плаћа само порез по стопи од 20%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

19

Зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Не опорезује се.

20

Стипендије и кредити ученика и студената

Исплаћују се према уговору послодавца и корисника.

Не опорезују се до 11.741 динара месечно (члан 9. став 1. тачка 12) Закона о порезу на доходак грађана), а преко тог износа се плаћа порез по стопи од 20%.

Основица за опорезивање се добија дељењем опорезивог износа са коефицијентом 0,80.

21

Поклон деци запослених, старости до 15 година поводом Нове године и Божића

Исплаћује се у складу са општим актом односно уговором о раду код послодавца.

Не опорезује се до 9.784 динара по једном детету годишње (члан 18. став 1. тачка 8) Закона о порезу на доходак грађана), а исплата преко тог износа има карактер зараде.

22

Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену (ако послодавац није запосленом обезбедио смештај и исхрану без накнаде)

Утврђује се општим актом или уговором о раду код послодавца, у висини трошкова смештаја и исхране (члан 118. став 1. тачка 4. Закона о раду).

Не плаћају се никакве пореске обавезе.

23

Солидарна помоћ за случај рођења детета

Утврђује се општим актом или уговором о раду код послодавца.

Неопорезиво до висине просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по новорођеном детету (тренутно: 75.296 динара)

24

Награда ученицима и студентима за постигнуте резултате током школовања и образовања, као и за резултате постигнуте на такмичењима у оквиру образовног система

Не опорезује се (члан 9. став 1. тачка 26) Закона о порезу на доходак грађана).

25

НОВЧАНА НАКНАДА запосленом коме радни однос престаје на основу споразума у поступуку спровођења рационализације у јавном сектору према члану 21. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у ЈС

Запосленима који раде на пословима за које више не постоји потреба или на пословима на којима постоји потреба смањења броја извршилаца, а који су се изјаснили да прихватају престанак радног односа исплаћује се новчана накнада:

1) у висини 1/3 просечне плате, односно зараде запосленог исплаћене у последња три месеца која претходе месецу престанка радног односа, односно у висини 1/3 просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа према податку органа надлежног за послове статистике, у зависности од тога шта је за запосленог повољније, увећане за 30%, за сваку годину рада у радном односу у јавном сектору, с тим да укупна висина новчане накнаде не може бити већа од 8.000 евра у динарској противвредности – за запослене којима на дан престанка радног односа недостаје више од две године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

Не опорезује се до износа који је утврђен Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору – члан 9. став 1. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана

26

НОВЧАНА НАКНАДА запосленом коме радни однос престаје на основу споразума у поступуку спровођења рационализације у јавном сектору према чл. 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у ЈС

2) у висини шест просечних зарада у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике – за запослене којима на дан престанка радног односа недостаје до две године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

3) у висини четири просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике – за запослене који на дан престанка радног односа испуњавају услове за превремену старосну пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

Не опорезује се до износа који је утврђен Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору – члан 9. став 1. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана

27

Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а која не представљају еквивалент за неки њихов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку њихову активност у односу на даваоца

Исплаћује се у складу са одлуком послодавца

Неопорезиво до 13.001 динара годишње, остварено код једног послодавца (чл. 85. тач. 11) Закона о порезу на доходак грађана)

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2019.

Табела 4

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

Од 1.01.2019.

3,00%

13,00%

3,00%

Напомена: Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије се утврђује у висини 100% референтне каматне стопе Народне банке Србије по основу операција на новчаном тржишту.

Камата за неблаговремено плаћање јавних прихода утврђује се у висини годишње есконтне стопе увећане за 10 процентних поена.

Затезна камата – преглед стопа у 2019. години

Табела 5

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

Од 1.01.2019.

11,00%

Табела 6

СРЕДЊИ КУРСЕВИ СТРАНИХ ВАЛУТА У 2019. ГОДИНИ

Шифра валуте

Назив земље

Ознака

Важи за

Средњи курс у динарима важећи за дан

16.4.2019.

17.4.2019.

18.4.2019.

19, 20. и 21.4.2019.

22.4.2019.

23.4.2019.

24.4.2019.

25, 26, 27, 28. и 29.4.2019.

30.4, 1. и 2.5.2019.

Курсна листа бр. 72

Курсна листа бр. 73

Курсна листа бр. 74

Курсна листа бр. 75

Курсна листа бр. 76

Курсна листа бр. 77

Курсна листа бр. 78

Курсна листа бр. 79

Курсна листа бр. 80

978

ЕМУ

EUR

1

117,9609

117,9712

118,0155

118,0933

118,0719

118,0445

118,0364

117,9678

117,9547

36

Аустралија

AUD

1

74,5691

75,0119

74,9828

75,0800

74,9615

74,7117

73,9994

74,1889

74,2694

124

Канада

CAD

1

77,9598

78,1991

78,2181

78,5560

78,6098

78,5184

78,2320

78,3527

78,2972

156

Кина

CNY

1

15,5482

15,5594

15,6035

15,6728

15,6453

15,6253

15,6478

15,7125

15,6443

191

Хрватска

HRK

1

15,8528

15,8517

15,8565

15,8757

15,8908

15,8688

15,8895

15,8873

15,8947

203

Чешка Република

CZK

1

4,5990

4,5930

4,5951

4,5942

4,5919

4,5878

4,5834

4,5799

4,5945

208

Данска

DKK

1

15,8061

15,7999

15,8037

15,8122

15,8112

15,8065

15,8018

15,7958

15,7964

348

Мађарска

HUF

100

36,8076

36,8810

36,9156

36,8615

36,8468

36,8049

36,7634

36,6394

36,4654

392

Јапан

JPY

100

93,2055

93,1548

93,3519

93,8515

93,8494

93,7605

94,0754

94,4498

94,5226

414

Кувајт

KWD

1

343,1091

343,0393

343,5677

345,2011

345,2395

344,7561

345,6410

347,2705

346,4162

578

Норвешка

NOK

1

12,2794

12,3030

12,2965

12,3389

12,3520

12,3347

12,2677

12,2310

12,1751

643

Руска Федерација

RUB

1

1,6223

1,6285

1,6349

1,6411

1,6447

1,6434

1,6504

1,6449

1,6332

752

Шведска

SEK

1

11,2524

11,2838

11,2912

11,2870

11,2857

11,2606

11,2299

11,2084

11,0836

756

Швајцарска

CHF

1

103,9212

103,5471

103,4045

103,4545

103,4901

103,2489

103,1246

103,6078

103,3693

826

Велика Британија

GBP

1

136,5446

136,2726

136,2766

136,5556

136,4835

136,2314

136,0650

136,4421

136,4269

840

САД

USD

1

104,3163

104,3531

104,4662

105,0465

105,0649

104,9098

105,2112

105,7533

105,4297

946

Румунија

RON

1

24,7677

24,7625

24,7614

24,7902

24,7951

24,7951

24,7835

24,7878

24,7632

949

Турска

TRY

1

17,9572

18,0307

18,1114

18,0301

17,9996

17,9792

17,9734

17,9640

17,7032

975

Бугарска

BGN

1

60,3125

60,3177

60,3404

60,3801

60,3692

60,3552

60,3511

60,3160

60,3093

977

Босна и Херцеговина

BAM

1

60,3125

60,3177

60,3404

60,3801

60,3692

60,3552

60,3511

60,3160

60,3093

985

Пољска

PLN

1

27,5854

27,5833

27,6273

27,5919

27,5927

27,5445

27,5413

27,4452

27,4690

40

Аустрија

ATS

1

8,5726

8,5733

8,5765

8,5822

8,5806

8,5786

8,5780

8,5731

8,5721

56

Белгија

BEF

100

292,4174

292,4430

292,5528

292,7456

292,6926

292,6247

292,6046

292,4345

292,4021

246

Финска

FIM

1

19,8396

19,8413

19,8488

19,8619

19,8583

19,8537

19,8523

19,8408

19,8386

250

Француска

FRF

1

17,9830

17,9846

17,9913

18,0032

17,9999

17,9958

17,9945

17,9841

17,9821

280

Немачка

DEM

1

60,3125

60,3177

60,3404

60,3801

60,3692

60,3552

60,3511

60,3160

60,3093

300

Грчка

GRD

100

34,6180

34,6210

34,6340

34,6569

34,6506

34,6426

34,6402

34,6200

34,6162

372

Ирска

IEP

1

149,7794

149,7925

149,8488

149,9476

149,9204

149,8856

149,8753

149,7882

149,7716

380

Италија

ITL

100

6,0922

6,0927

6,0950

6,0990

6,0979

6,0965

6,0961

6,0925

6,0919

442

Луксембург

LUF

100

292,4174

292,4430

292,5528

292,7456

292,6926

292,6247

292,6046

292,4345

292,4021

620

Португалија

PTE

100

58,8386

58,8438

58,8659

58,9047

58,8940

58,8803

58,8763

58,8421

58,8356

724

Шпанија

ESP

100

70,8959

70,9021

70,9287

70,9755

70,9626

70,9462

70,9413

70,9001

70,8922

Дневни коефицијенти за обрачун камате за неблаговремено плаћене јавне приходе који су у примени од 1. јануара 2018. године

Табела 7

Јануар

Фебруар

Март

Април

13,00%

13,00%

13,00%

13,00%

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

1

0,00035616

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

2

0,00071233

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

3

0,00106849

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

4

0,00142466

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

5

0,00178082

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

6

0,00213699

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

7

0,00249315

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

8

0,00284932

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

9

0,00320548

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

10

0,00356164

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

11

0,00391781

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

12

0,00427397

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

13

0,00463014

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

14

0,00498630

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

15

0,00534247

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

16

0,00569863

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

17

0,00605479

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

18

0,00641096

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

19

0,00676712

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

20

0,00712329

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

21

0,00747945

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

22

0,00783562

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

23

0,00819178

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

24

0,00854795

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

25

0,00890411

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

26

0,00926027

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

27

0,00961644

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

28

0,00997260

29

0,01032877

 

 

29

0,01032877

29

0,01032877

30

0,01068493

 

 

30

0,01068493

30

0,01068493

31

0,01104110

 

 

31

0,01104110

 

 

Дневни коефицијенти за обрачун месечне затезне камате за дугове у динарима који су у примени од 1. јануара 2018. године

Табела 8

Јануар

Фебруар

Март

Април

11,00%

11,00%

11,00%

11,00%

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

1

0,00030137

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

2

0,00060274

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

3

0,00090411

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

4

0,00120548

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

5

0,00150685

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

6

0,00180822

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

7

0,00210959

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

8

0,00241096

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

9

0,00271233

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

10

0,00301370

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

11

0,00331507

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

12

0,00361644

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

13

0,00391781

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

14

0,00421918

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

15

0,00452055

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

16

0,00482192

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

17

0,00512329

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

18

0,00542466

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

19

0,00572603

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

20

0,00602740

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

21

0,00632877

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

22

0,00663014

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

23

0,00693151

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

24

0,00723288

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

25

0,00753425

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

26

0,00783562

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

27

0,00813699

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

28

0,00843836

29

0,00873973

 

 

29

0,00873973

29

0,00873973

30

0,00904110

 

 

30

0,00904110

30

0,00904110

31

0,00934247

 

 

31

0,00934247

 

 

Дневни коефицијенти за обрачун месечне затезне камате за дугове у еврима који су у примени од 1. јануара 2018. године

Табела 9

Јануар

Фебруар

Март

Април

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

1

0,00021918

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

2

0,00043836

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

3

0,00065753

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

4

0,00087671

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

5

0,00109589

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

6

0,00131507

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

7

0,00153425

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

8

0,00175342

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

9

0,00197260

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

10

0,00219178

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

11

0,00241096

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

12

0,00263014

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

13

0,00284932

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

14

0,00306849

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

15

0,00328767

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

16

0,00350685

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

17

0,00372603

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

18

0,00394521

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

19

0,00416438

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

20

0,00438356

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

21

0,00460274

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

22

0,00482192

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

23

0,00504110

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

24

0,00526027

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

25

0,00547945

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

26

0,00569863

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

27

0,00591781

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

28

0,00613699

29

0,00635616

 

 

29

0,00635616

29

0,00635616

30

0,00657534

 

 

30

0,00657534

30

0,00657534

31

0,00679452

 

 

31

0,00679452

 

 

Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Посебним колективним уговором за ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

(„Службени гласник РС“, бр. 106/2018

На бази просечне зараде по запосленом у фебруару 2019. године

• Укупно за Републику Србију 72.350 динара •

а) Исплате са карактером зараде

Табела 10

Врста исплате

Основ исплате

Начин израчунавања и износ исплате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НА ДАН ПРАЗНИКА који је нерадни дан

Члан 94. став 1. тачка 1) ПКУ

110% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НОЋУ (између 22.00 и 6.00 часова наредног дана)

Члан 94. став 1. тачка 2) ПКУ

26% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НЕДЕЉОМ

Члан 94. став 1. тачка 3) ПКУ

20% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА (дежурство и рад по позиву, као и рад када је радник позван из приправноси)

Члан 94. став 1. тачка 4) ПКУ

26% од основне плате

Време приправности

Члан 94. став 5.ПК

Додатак за сваки сат проведен у приправности у износу од 10% вредности радног сата основне плате.

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД НЕМЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА

Члан 94. став 1. тачка 5) ПКУ

26% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ПО ОСНОВУ ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ НА РАДУ за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца (“минули рад“)

Члан 94. став 1. тачка 6) ПКУ

0,4% од основне плате за године рада код послодавца

НАКНАДА ЗА ОДВОЈЕН ЖИВОТ, из сопствених прихода здравствене установе запосленом који је упућен на рад или стручно усавршавање ван места пребивалишта његове уже породице и ван места послодавца

Члан 103. ПКУ

Према општем акту послодавца

Напомена: Основну плату за утврђивање додатка на плату чини основна плата увећана за радни учинак, у складу са законом.

Сва примања наведена у претходној табели имају карактер плате, па се на њих плаћа: порез по стопи од 10%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет запосленог по збирној стопи од 19,9%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет послодавца по збирној стопи од 17,15%.

б) Исплате са карактером накнаде трошкова запосленима

Табела 11

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања

и износ исплате

Порески третман

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Члан 101. став 1. тачка 1) ПКУ

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз, у складу са колективним уговором код послодавца, правилником о раду и уговором о раду

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

Члан 101. став 3. ПКУ

Исплаћује се за трошкове исхране за време проведено на службеном путу у земљи (дневнице за службено путовање у земљи), у висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике

Не опорезује се по једној дневници до 2.349 динара (члан 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 101. став 3. ПКУ

Према приложеном рачуну, осим у хотелу лукс категорије

Не опорезује се до висине трошкова према приложеном рачуну (члан 18. став 1. тачка 4) Закона о порезу на доходак грађана), без обзира на категорију смештаја.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 101. став 3. ПКУ

Признају се у целини према приложеном рачуну.

Не опорезује се до висине поднетих рачуна превозника у јавном саобраћају (члан 18. став 1. тачка 5) Закона о порезу на доходак грађана).

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНСТВО

Члан 101. став 1. тачка 3) ПКУ

Под условима и на начин утврђен прописима којима се регулише службени пут државних службеника и намештеника.

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20 Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15),

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

(у земљи и иностранству)

Члан 102. ПКУ

Исплаћује се накнада до износа 30% цене једног литра погонског горива по пређеном километру

Не опорезује се до 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 динара месечно.

Преко овог износа плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог

Члан 104. став 1. тачка 2) ПКУ

У висини трошкова погребних услуга, до висини неопорезивог износа који признаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

СОЛИДАРНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ:

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;

2) набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;

3) здравствене рехабилитације запосленог;

4) настанка теже инвалидности запосленог;

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;

6) рођења детета запосленог – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;

7) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу – у висини три просечне месечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а на основу уредне документације;

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Члан 106.

Висина помоћи у току године, у наведеним случајевима признаје се на основу уредне документације до висине два неопорезована износа предвиђена Законом о порезу на доходак грађана.

У случајевима утврђеним у тач. 2), 3) и 5) висина помоћи у току године признаје се ако ово право није остварено на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Не опорезује се до 39.137 динара (члан 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ЗАЈАМ за набавку зимнице, огрева и уџбеника

Члан 107. ПКУ

Послодавац може из сопствених прихода здравствене установе да запосленом обезбеди зајам за набавку зимнице, огрева и уџбеника.

Не опорезује се

ц) Друга примања запослених

Табела 12

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања и износ исплате

Порески третман

ОТПРЕМНИНА ПРИ ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ

Члан 104. став 1. тачка 1) ПКУ

у висини три просечне плате запосленог у последњих 12 месеци, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате код послодавца у последњих 12 месеци, односно три просечне зараде исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.

Не опорезује се до износа двоструке месечне зараде по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку (2 x 72.350 = 144.700) (члан 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%.

ЈУБИЛАРНА

НАГРАДА

Члан 104. став 6. ПКУ

Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду у износу од:

1) 50% просечне зараде у Републици Србији – за 10 година рада проведених у радном односу;

2) једне просечне зараде у Републици Србији – за 20 година рада проведених у радном односу;

3) једне и по просечне зараде у Републици Србији – за 30 година рада проведених у радном односу;

4) две просечне зараде у Републици Србији – за 35 година рада проведених у радном односу;

5) три просечне зараде у Републици Србији – за 40 година рада проведених у радном односу.

Исплата доспева у року од 30 дана од дана када је запослени стекао право на јубиларну награду, у складу са просеком зараде из статистичких података из децембра месеца претходне године.

Не опорезује се до 19.567 динара годишње (члан 18. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ШТЕТЕ због повреде на раду или професионалног обољења

Члан 104. став 1. тачка 3) ПКУ

у складу са ПКУ, односно колективним уговором код послодавца

Пригодан поклон за Нову Годину деци запослених

Члан 104. став 5. ПКУ

Деци запослених до 15 година старости, у складу са одлуком директора здравствене установе, а уз претходно прибављено мишљење синдиката.

Неопорезиво до 9.784,00 динара по једном детету

Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС“ бр. 21/2015 и 16/2018)

На бази просечне зараде по запосленом у фебруару 2019. године

• Укупно за Републику Србију 72.350 динара •

Табела 13

Врста исплате

По Закону о раду и

Посебном колективном уговору

Порески третман

1

2

3

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају смрти брачног друга или детета

У висини трошкова сахране према приложеним рачунима до неопорезивог износа

Не опорезује се до 68.488 дин. за смрт запосленог или члана његове породице (члан 9. став 1. тачка 9. Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају настанка трајне тешке инвалидности

У висини две просечне плате

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Солидарна помоћ у случају теже инвалидности запосленог или члана породице не опорезује се до 39.137 динара

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају боловања дужег од три месеца у континуитету

У висини једне просечне плате једном у календарској години.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Солидарна помоћ у случају дуже или теже болести запосленог не опорезује се до 39.137 динара

ИСПЛАТА ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ у случају набавке медицинских помагала или лекова која су дефинисана правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава осигурања

У висини једне просечне плате.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Солидарна помоћ у случају дуже или теже болести и здравствене рехабилитације не опорезује се до 39.137 динара

ПОМОЋ ПОРОДИЦИ у случају смрти запосленог

Породица има право на накнаду трошкова сахране према приложеним рачунима, до неопорезивог износа

Солидарна помоћ за случај смрти запосленог не опорезује се до 68.488 дин. по случају

ОТПРЕМНИНА КОД

ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније (тренутно: 3 x 72.350 = 217.050)

Не опорезује се до износа двоструке месечне плате по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку

(2 x 72.350= 144.700 (члан 9. став 1. тачка 18. Закона о порезу на доходак грађана) а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика јубиларна награда износи:

1) пола просечне плате – за 10 година рада оствареног у радном односу,

2) једну просечну плату – за 20 година рада оствареног у радном односу,

3) једну и по просечну плату – за 30 година рада оствареног у радном односу,

4) две просечне плате – за 35 година рада проведених у радном односу.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

Не опорезује се до 19.567 дин. годишње (члан 18. став 1. тачка 9. Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДО ПОСЛА И ПОВРАТКА СА ПОСЛА

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски), уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз. Уколико је перонска карта услов коришћења превоза, сматра се да је иста саставни део трошкова превоза.

На захтев запосленог послодавац је дужан да запосленом обезбеди месечну карту за долазак и одлазак са рада, уколико није обезбедио сопствени превоз.

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 дин. (члан 18. став 1. тачка 1. Закона о порезу на доходак грађана) а на износ преко неопорезивог плаћа се само порез по стопи од 10%.

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО

Најмање у висини утврђеној посебним прописима

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20. Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15)

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика исплаћује се запосленом за трошкове исхране за време проведено на службеном путу у земљи, у висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

За време проведено на службеном путу у трајању од 8 до 12 сати, запосленом припада накнада у висини од 50% дневнице, а за трајање дуже од 12 сати, пун износ дневнице.

Не опорезује се до 2.349 динара по дневници

НАКНАДА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ

До висине прописане општим актом, односно уговором о раду код послодавца.

Неопорезиво до износа приложеног рачуна

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ

Признају се у целини према приложеним рачунима

Неопорезиво до висине приложених рачуна превозника у јавном саобраћају

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СОПСТВЕНИМ ПУТНИЧКИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

До висине утврђене општим актом послодавца

Не опорезује се до 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 динара месечно.

Преко овог износа плаћа се порез по стопи од 10%.

СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

На начин утврђен општим актом послодавца

Неопорезиво до 11.741,00 дин. месечно

ОТПРЕМНИНА при отказу уговора о раду вишку запослених због технолошких,економских или организационих промена (по члану 158. и 159. Закона о раду)

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом или уговором о раду, а не може бити нижа од збира трећине плате запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца који исплаћује отпремнину

Платом се сматра просечна месечна плата запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина

Неопорезиво до најнижих износа исплате по годинама рада из претходне колоне (члан 9. став 1. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана)

НАКНАДА ШТЕТЕ због повреде на раду или професионалног обољења

Запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика, на начин и у висини утврђеној општим актом у установи.

Запосленима у високом образовању – на начин и у висини утврђеној општим актом послодавца

ПОКЛОНИ деци запослених до 15 година старости поводом Нове године и Божића

На основу члана 119. став 2. Закона о раду, у складу са општим актом послодавца

Неопорезиво до 9.784,00 дин. по једном детету, исплата преко тог износа, као и исплата детету старијем од 15 година, има карактер зараде

Најнижа основица за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање

Табела 14

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне

основице доприноса

„Сл. гласник РС“, бр.

1

2

3

од 1.01.2019. до 31.12.2019.

23.921 (35% од 68.345)

104/2018

Преглед усклађених неопорезивих износа појединих примања према Закону о порезу на доходак грађана за период од 1.02.2019. до 31.01.2020. године

Табела 15

Ред.
бр.

ОПИС

Усклађени динарски неопорезиви износи

1)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 9. став 1:

– Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

68.488

– Стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.741

– Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.784

2)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 15а ст. 2, 4. и 5:

– Неопорезиви износ зараде

15.300

3)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 18. став 1:

– Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – тачка 1)

3.914

– Дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.349

– Накнада превоза на службеном путовању – тачка 5)

6.850

– Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 7)

39.137

– Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – тачка 8)

9.784

– Јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 9)

19.567

4)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 21а став 2:

– Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.872

5)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 83. став 4:

– Појединачно остварен добитак – тачка 1)

100.000

6)

Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 85. став 1:

– Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 11)

13.001

Преглед основица за обрачун плата у јавним службама и државним органима за 2019. годину

Табела 16

ОПИС

НЕТО ОСНОВИЦА

за 2019. год.

Јавне службе по делатностима

– основно и средње образовање и ученички стандард

3.130,26

– студентски стандард

2.983,18

– високо образовање

2.847,57

– здравствена заштита:

а) доктор специјалиста, доктор медицине и стоматолог

б) медицински техничар, стоматолошки техничар

в) остали запослени

3.099,08

3.155,43

3.014,56

– предшколско образовање

3.072,83

– установе културе (републичког и локалног нивоа)

2.957,16

– плате запослених у научно-истраживачкој делатности – истраживача (осим истраживача који право на повећање плате остварују по основу радног односа у високошколској установи) и помочном особљу које се финансирају из буџета

повећање је исказано у проценту и износи 9%

– плате запослених у установи социјалне заштите, чији је оснивач Република Србија

3.097,91

– плате запослених у установама социјалне заштите, чији је оснивач локална власт

3.097,91

Организације обавезног социјалног осигурања (осим у Централном регистра обавезног социјалног осигурања) и то за:

1) прву групу послова из Уредбе о коефицијентима

3.847,90

2) другу групу послова из Уредбе о коефицијентима

3.649,87

3) трећу групу послова из Уредбе о коефицијентима

2.533,99

– плате запослених у осталим јавним службама, чији је оснивач локална власт, и осталим јавним службама који су корисници буџетских средстава

2.660,69

Централни регистар обавезног социјалног осигурања, и то за:

1) прву групу послова из Уредбе о коефицијентима

4.040,30

2) другу групу послова из Уредбе о коефицијентима

3.832,35

3) трећу групу послова из Уредбе о коефицијентима

2.660,69

Изабрана, постављена и запослена лица у органима и службама јединица локалне самоуправе

– изабрана лица

10.908,52

– постављена лица

2.347,59

– запослени

2.560,08

Државни службеници и намештеници

– запослени у Пореској управи и Управи царина

20.410,39

– државни службеници и намештеници у Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране

21.529,67

– државни службеници и намештеници у заводима за извршење кривичних санкција и у судовима и тужилаштвима који су основани у складу са Законом о уређењу судова и Законом о јавном тужилаштву

21.134,63

– државни службеници и намештеници у Уставном суду, Високом савету судства, Државном већу тужилаца и Државном правобранилаштву

20.173,96

– функционери чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати државних службеника на положају

18.298,38

– функционери чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати судија

31.924,38

– државни службеници и намештеници (остали)

19.213,29

– судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца

33.520,60

– председник и судије Уставног суда

31.924,38

Просечне зараде, фебруар 2019. године

Табела 17

РСД

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

II 2019

I–II 2019

II 2019

I–II 2019

Република Србија – укупно

72.350

73.817

52.426

53.470

Зараде запослених у радном односу

72.773

74.234

52.753

53.791

Зараде запослених ван радног односа

48.341

49.395

33.876

34.618

Зараде запослених у правним лицима

76.835

78.320

55.746

56.804

Зараде предузетника и запослених код њих

38.784

40.017

27.583

28.438

Зараде у јавном сектору

83.102

84.327

59.798

60.671

Зараде ван јавног сектора

67.268

68.818

48.942

50.045

Саопштење РЗС број 105 од 25.04.2019.

• Подаци о износима за одређена лична примања запослених у складу са Уредбом о накнадама и другим примањима запослених у организацијама обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“ бр. 18/2013, 116/2014 и 90/2015)

На бази просечне зараде по запосленом у фебруару 2019. године

• Укупно за Републику Србију 72.350 динара •

а) Исплате са карактером накнаде трошкова запосленима

Табела 18

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања

и износ исплате

Порески третман

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Члан 4. став 1. тачка 1) Уредбе

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

Члан 4. став 1. тачка 2) Уредбе

У висини и под условима утврђеним прописом којим се уређује накнада трошкова службеног пута у земљи државних службеника

Не опорезује се по једној дневници до 2.349 динара (члан 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

НАКНАДА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 104. став 1. тачка 2) Уредбе

према приложеном рачуну

Не опорезује се до висине трошкова према приложеном рачуну (члан 18. став 1. тачка 4) Закона о порезу на доходак грађана), без обзира на категорију смештаја.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (земља и иностранство)

Члан 104. став 1. тачка 2) Уредбе

признају се у целини према поднетим рачунима.

Не опорезује се до висине поднетих рачуна превозника у јавном саобраћају (члан 18. став 1. тачка 5) Закона о порезу на доходак грађана).

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНСТВО

Члан 4. став 1. тачка 3) Уредбе

У висини и под условима утврђеним прописом којим се уређује накнада трошкова службеног пута у иностранство државних службеника

Не опорезује се до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20. Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл.гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15).

б) Друга примања запослених

Табела 19

Врста исплате

Основ

исплате

Начин израчунавања и износ исплате

Порески третман

ОТПРЕМНИНА ПРИ ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ

Члан 5. став 1. тачка 1) Уредбе

У висини 125% од плате коју је остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне плате у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније

Не опорезује се до износа двоструке месечне зараде по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку (2 x 72.350 = 144.700) (члан 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог

Члан 5. став 1. тачка 2) Уредбе

У висини трошкова погребних услуга према приложеним оригиналним рачунима, а највише до вредности неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

НАКНАДА ШТЕТЕ због повреде на раду или професионалног обољења

Члан 5. став 1. тачка 3) Уредбе

У складу са средствима одобреним финансијским планом организације

Поклон за Божић или Нову годину

Члан 6 тачка 4)

Деци запосленог старости до 15 година живота у висини неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана

Не опорезује се до 9.784 динара по једном детету годишње (члан 18. став 1. тачка 8) Закона о порезу на доходак грађана), а исплата преко тог износа има карактер зараде

Подаци о износима за одређена лична примања у складу са Анексом посебног колективног уговора за државне органе – за запослене у органима покрајинске аутономије и јединицама локалне самоуправе

(„Службени гласник РС“, бр. 20/2018)

На бази просечне зараде по запосленом у фебруару 2019. године

• Укупно за Републику Србију 72.350 динара •

а) Исплате са карактером зараде

Табела 20

Врста исплате

Основ исплате

Начин израчунавања и износ исплате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НА ДАН ПРАЗНИКА који је нерадни дан

Члан 36.

Анекса ПКУ

110% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА РАД НОЋУ (између 22.00 и 6.00 часова наредног дана)

Члан 35.

Анекса ПКУ

26% од основне плате

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД

Члан 37.

Анекса ПКУ

Запослени за сваки сат који по налогу претпостављеног ради дуже од пуног радног времена (прековремени рад) има право на сат и по слободно.

Рад дужи од пуног радног времена месечно се прерачунава у слободне сате, које запослени мора да искористи у току наредног месеца.

Запосленом коме због природе послова радног места не буде омогућено да у току наредног месеца искористи слободне сате, за сваки сат прековременог рада исплатиће се вредност сата основне плате запосленог увећано за 26%.

ДОДАТАК НА ПЛАТУ ПО ОСНОВУ ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ НА РАДУ за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца („минули рад“)

Члан 34.

Анекса ПКУ

0,4% основне плате за сваку навршену годину рада у радном односу (минули рад) у државном органу, органу аутономне покрајине, односно органу локалне самоуправе, независно од тога у ком органу је радио и да ли је орган у коме је запослени радио у међувремену променио назив, облик организовања или је престао да постоји.

Право на минули рад остварује се и за године рада код послодавца од кога је орган, односно послодавац преузео надлежности, послове и запослене.

Запослени остварује право на минули рад и за године рада проведене у органима ранијих савезних држава чији је правни следбеник Република Србија, а који су услед промене државног уређења престали да постоје.

ДОДАТАК ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

Члан 38.

Анекса ПКУ

Накнада трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) износи 3% просечне месечне зараде запосленог у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате

Напомена: Сва примања наведена у претходној табели имају карактер плате, па се на њих плаћа: порез по стопи од 10%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет запосленог по збирној стопи од 19,9%, доприноси за обавезно социјално осигурање на терет послодавца по збирној стопи од 17,15%.

б) Исплате са карактером накнаде трошкова запосленима

Табела 21

Врста исплате

Основ

Исплате

Начин израчунавања

и износ исплате

Порески третман

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Члан 41. Анекса ПКУ

Запослени има право на месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада за релације где јавни превозник омогућава куповину истих.

За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте запослени има право на накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних трошкова.

Не опорезује се до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.914 динара (члан 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

Накнада трошкова службеног пута у земљи, службеног пута у иностранство

Члан 44. Анекса ПКУ

Исплата се врши сходном применом Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015).

За службени пут у земљи, не опорезује се по једној дневници до 2.349 динара (члан 18. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

За службени пут у иностранство, дневница се не опорезује до 15 евра, односно износа прописаног чланом 20 Уредбе за државне службенике и намештенике („Сл. гласник РС“ бр. 98/07, 84/14 и 84/15).

Трошкови превоза и смештаја на службеном путу не опорезује се до висине поднетих рачуна превозника у јавном саобраћају, односно до висине трошкова према приложеном рачуну

НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог

Члан 47. Анекса ПКУ

У висини трошкова погребних услуга, до висини неопорезивог износа који признаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Не опорезује се до 68.488 динара (члан 9. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко тога опорезује се по стопи од 20%.

СОЛИДАРНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ:

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;

2) набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;

3) здравствене рехабилитације запосленог;

4) настанка теже инвалидности запосленог;

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице.

Члан 47. Анекса ПКУ

Висина помоћи у току године, у наведеним случајевима признаје се на основу уредне документације у складу са средствима обезбеђеним у буџету органа покрајинске аутономије односно органа јединице локалне самоуправе, а највише до висине три просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Не опорезује се до 39.137 динара (члан 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 10%.

ц) Друга примања запослених

Табела 22

Врста исплате

Основ

Исплате

Начин израчунавања и износ исплате

Порески третман

ОТПРЕМНИНА ПРИ ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ

Члан 42. Анекса ПКУ

Послодавац је дужан да запосленом који одлази у пензију исплати отпремнину у висини 125% од плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне зараде Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

Не опорезује се до износа двоструке месечне зараде по запосленом исплаћене у Републици, према последњем податку (2 x 72.350 = 144.700 (члан 9. став 1. тачка 18) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тога плаћа се порез по стопи од 20%.

ОТПРЕМНИНА ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕРАСПОРЕЂЕН

Члан 43. Анекса ПКУ

Запослени који је остао нераспоређен има право на отпремнину за сваку навршену годину код послодавца у висини 1/3 просечне плате која му је исплаћена за последња три месеца који претходи месецу у којем је донето решење о утврђивању да је остао нераспоређен.

Не опорезује се до износа исплате сходно члану 9. тачка 19) Закона о порезу на доходак грађана

ЈУБИЛАРНА

НАГРАДА

Члан 46. Анекса ПКУ

Запослени има право на јубиларну новчану награду у висини:

1) За 10 година рада у радном односу – у висини просечне зараде без пореза и доприноса;

2) За 20 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 1) овог члана увећане за 25%;

3) За 30 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 2) овог члана увећане за 25%;

4) За 40 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 3) овог члана увећане за 25%.

Јубиларном годином рада сматра се година у којој запослени навршава 10, 20, 30 и 40 година рада проведених у радном односу код послодавца, без обзира на то у ком органу покрајинске аутономије и органу јединице локалне самоуправе је запослени остваривао права из радног односа.

У случају да је послодавац преузео послове и запослене од другог послодавца који је престао да постоји, као услов за остваривање права на јубиларну награду рачунају се и године рада у радном односу код претходног послодавца.

Јубиларна награда се исплаћује по правилу на дан аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

Просечна зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији јесте износ према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике

Не опорезује се до 19.567 динара годишње (члан 18. став 1. тачка 9) Закона о порезу на доходак грађана), а на износ преко тог износа се плаћа порез по стопи од 10%.

Пригодан поклон за Нову Годину деци запослених

Члан 45. Анекса ПКУ

Послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог до 10 година живота поклон за Нову годину – новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Неопорезиво до 9.784,00 динара по једном детету


* Нису обухваћени подаци за АП Косово и Метохију.