Најновији број часописа "Ревизија" за буџетске кориснике је 19 и 20/2019 од 30. октобра 2019. године

Изаберите број часописа чији садржај желите да видите

САДРЖАЈ

Новодонети прописи и прописи у припреми

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Рачуноводство и финансије

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ, Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

ГОДИШЊИ ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

Плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ПОЧЕВ ОД ПЛАТА ЗА НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Локална самоуправа

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕДОСТАЈУЋИХ ЗАНИМАЊА ОД НАРОЧИТОГ ЗНАЧАЈА

Образовање

Редакција часописа

ВРСТЕ И САДРЖАЈ ОБРАЗАЦА ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНИХ ИСПРАВА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Јавне набавке

Редакција часописа

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА

 

На врх стране